Priprava prostorskih aktov

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Občinski prostorski načrt za RIBIŠKI CENTER PRI OPLOTNICI OB POTOKU BREZNIČICA

3 Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta za širitev kamnoloma Brinjeva Gora (3SD OPN)

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo (SD OPPN)

Skip to content