Priprava prostorskih aktov

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE NA OBMOČJU PARC.ŠT. 162-del, PARC. ŠT. 163/2-DEL IN PARC. ŠT. *35 VSE K.O. 759-ZLOGONA GORA, OBČINA OPLOTNICA

TEKSTUALNI DEL

GRAFIČNI DEL

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE NA OBMOČJU PARC.ŠT. 2168/3-DEL in PARC.ŠT. 2181/2 obe k.o. 763- Oplotnica, izdelovalec IBIS d.o.o., št. 19/2022-ELP

TEKSTUALNI DEL – ELP_obcina_Oplotnica_OPL1

GRAFICNI DEL

2 SD OPN Občine Oplotnica

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica

Lokacijska preveritev pri posamični poselitvi

LOKACIJSKA PREVERITEV ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI PARC. ŠT. 42/3, 43, 45, 52/2, 1010 K.O. BREZJE PRI OPLOTNICI

LOKACIJSKA PREVERITEV ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI V K. O. OPLOTNICA PARC. ŠT. 1387/3 V OBČINI OPLOTNICA

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Občinski prostorski načrt za RIBIŠKI CENTER PRI OPLOTNICI OB POTOKU BREZNIČICA

3 Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta za širitev kamnoloma Brinjeva Gora (3SD OPN)

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo (SD OPPN)

 

ARHIV

Javno naznanilo o predlogu 3 SD OPN Občine Oplotnica

Skip to content