Priprava prostorskih aktov

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA »ZGR1» ZA PARCELO ŠT. 145/1; K.O. 764 ZGORNJE GRUŠOVJE

 

OPPN širitev kmetije Leskovar, Občina Oplotnica

TEHNIČNE POSODOBITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE OPLOTNICA, PETE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

OPPN za širitev kmetije Pučnik, Občina Oplotnica, št. proj.: 6/2023-OPPN

 

Elaborat lokacijske preveritve na območju parc. št. 2168/3- del in parc.št. 2181/2 -del obe  k.o. 763 – Oplotnica

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA HLEV S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI IN INFRASTRUKTURO NA PARCELAH ŠT. 154, 155, 156/1, 156/2, VSE K.O. KORITNO

OPPN za gradnjo gospodarskega objekta kmetije Dečar, Koritno

Predlog SD OPPN

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA »OPL1» ZA PARCELO ŠT. 2183/4; K.O. 763 OPLOTNICA

Grafični del in spremljajoče_gradivo

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE NA OBMOČJU PARC.ŠT. 162-del, PARC. ŠT. 163/2-DEL IN PARC. ŠT. *35 VSE K.O. 759-ZLOGONA GORA, OBČINA OPLOTNICA

TEKSTUALNI DEL

GRAFIČNI DEL

KARTA

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE NA OBMOČJU PARC.ŠT. 2168/3-DEL in PARC.ŠT. 2181/2 obe k.o. 763- Oplotnica, izdelovalec IBIS d.o.o., št. 19/2022-ELP

TEKSTUALNI DEL – ELP_obcina_Oplotnica_OPL1

GRAFICNI DEL

2 SD OPN Občine Oplotnica

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica

Lokacijska preveritev pri posamični poselitvi

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA »ZGR1» ZA PARCELO ŠT. 145/1; K.O. 764 ZGORNJE GRUŠOVJE

LOKACIJSKA PREVERITEV ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI PARC. ŠT. 42/3, 43, 45, 52/2, 1010 K.O. BREZJE PRI OPLOTNICI

LOKACIJSKA PREVERITEV ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI V K. O. OPLOTNICA PARC. ŠT. 1387/3 V OBČINI OPLOTNICA

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Občinski prostorski načrt za RIBIŠKI CENTER PRI OPLOTNICI OB POTOKU BREZNIČICA

3 Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta za širitev kamnoloma Brinjeva Gora (3SD OPN)

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo (SD OPPN)

 

ARHIV

Javno naznanilo o predlogu 3 SD OPN Občine Oplotnica

Skip to content