Župan

Matjaž OrterMatjaž ORTER
Goriška c. 4
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 09 01
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: obcina@oplotnica.si

 

 

 

 

(1) Župan predstavlja in zastopa občino.

(2) Poleg tega župan predvsem:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta;
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna;
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta;
  sprejema načrt ravnanja s premičnim premoženjem v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, odloča o ravnanja s stvarnim premoženjem občine in sklene pravni posel;
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine;
  predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti direktorja občinske uprave za te naloge;
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje organov občinske uprave oz. notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic;
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave;
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.

(3) Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Skip to content