Politika zasebnosti

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je župan Občine Oplotnica sprejel Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo podatkov (007-3/2018-4).

S sklepom iz prejšnjega odstavka je za zunanjo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Občini Oplotnica  imenovano podjetje Virtuo d.o.o., Prušnikova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki je dosegljivo na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.

Skip to content