Skupna občinska uprava občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 48/2019 in 60/23, Uradni list RS št. 67/19, 68/19 in 107/23) Skupna občinska uprava opravlja skupne naloge na naslednjih področjih:

 • občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
 • občinskega redarstva;
 • proračunskega računovodstva;
 • urejanja prometa.

Notranja organizacijska enota Medobčinska inšpekcija in redarstvo-naloge se opravljajo za občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

 Vodja Skupne občinske uprave

mag. Nataša Kos, inšpektor svetnik

tel.: 082051920, e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Delovno področje:

 • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
 • izdajanje odločb v upravnem področju, v primerih, ko mu je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja,
 • izdajanje odločb in plačilnih nalogov v postopku o prekrških v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov za kar imajo določene pristojnosti v določbah Zakona o prekrških,
 • odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo, katere kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v postopku o prekrških v okviru svojih pristojnosti,
 • nadzor nad izvajanjem Zakona o varnosti cestnega prometa ter vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Uradne ure

Uradne ure namenjene poslovanju s strankami v poslovnih prostorih na naslovu Keršova ulica 12, 3212 Vojnik:

 • vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00 ure in
 • vsako sredo od 8.00 do 10.00 ure ter od 14.00 do 16.00 ure.

Uradne ure v prostorih Občine Slovenske Konjice:

 • ponedeljek od 8.00 – 10.00 ure

Uradne ure v prostorih Občine Šentjur:

 • sreda od 8.00 do 10.00 ure

V tem času se zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu.

Zaposleni:

Božidar Rezar, inšpektor za območje občin Šentjur, Vojnik, Dobrna in Dobje

tel.: 082051923, e-naslov: bozidar.rezar@vojnik.si

Miran Gorinšek, inšpektor za območje občin Slovenske Konjice, Zreče. Oplotnica in Vitanje

tel.: 082051923, e-naslov: miran.gorinsek@vojnik.si

Damjan Vahter, višji občinski redar

tel.: 082051921, e-naslov: damjan.vahter@vojnik.si

Primož Teržan, občinski redar svetovalec

tel.: 082051921, e-naslov: primoz.terzan@vojnik.si

Andrej Mužar, občinski redar

tel.: 082051921, e-naslov: andrej.muzar@vojnik.si

Notranja organizacijska enota Skupna služba urejanje prometa – naloge se opravljajo za občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Delovno področje:

 • ureditev parkiranja in ustavljanja vozil,
 • določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu,
 • določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa,
 • načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah,
 • priprava planov in programov s področja cestne dejavnosti.

Uradne ure:

Uradne ure namenjene poslovanju s strankami v poslovnih prostorih na naslovu Keršova ulica 12, 3212 Vojnik:

 • vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00

Zaposleni:

Boštjan Krajcar, višji svetovalec za urejanje prometa

tel.: 082051920 e-naslov: bostjan.krajcar@vojnik.si

 Notranja organizacijska enota Skupna služba proračunskega računovodstva – naloge se opravljajo za občine Dobrna, Vitanje in Vojnik

 Delovno področje:

 • opravljanje strokovnih nalog pri pripravi in izvrševanju občinskih proračunov, rebalansov proračunov, zaključnih računov proračunov ter poročil o realizaciji proračunov,
 • vodenje proračunskega računovodstva in računovodstva drugih neposrednih porabnikov proračuna, priprava analiz in finančnih poročil,
 • vodenje evidenc premoženja občin,
 • pripravljanje in vodenje premoženjske bilance občin,
 • sodelovanje z institucijami nadzora (Računsko sodišče RS, nadzorni odbori občin, notranje revizijske službe),
 • zagotavljanje strokovne pomoči organom občine pri spremljanju in izvrševanju splošnih posamičnih aktov s področja javnih financ ter sodelovanje pri pripravi občinskih aktov,
 • sodelovanje, svetovanje in spremljanje poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljice oz. soustanoviteljice so občine,
 • upravljanje z likvidnostjo in vodenje računovodstva enotnih zakladniških računov občin.

Uradne ure:

Na sedežu Skupne občinske uprave in Občine Vojnik, na naslovu Keršova ulica 8, Vojnik: v času uradnih ur Občinske uprave Občine Vojnik

 Zaposleni:

Irena Špegel Jovan, podsekretarka za finance in proračun – Vodja NOE Skupna služba proračunskega računovodstva

tel.: 03 78 00 625, e-naslov: irena@vojnik.si

Tanja Čretnik, višja svetovalka za proračun in finance

tel.: 03 78 00 646, e-naslov: sou-racunovodstvo@vojnik.si

Milena Krušič, višja svetovalka za proračun in finance

tel.: 03 78 01 056 , e-naslov: milena.krusic@dobrna.si

Stojana Mirst, računovodja

tel.: 03 78 00 635, e-naslov: racunovodstvo@vojnik.si

Vesna Slemenšek, svetovalka (zaposlena polovični delovni čas)

tel.: 03 78 00 638, 03 75 74 359, e-naslov: racunovodstvo2@vojnik.si, vesna.slemensek@vitanje.si

Matejka Verhovšek, strokovna sodelavka (zaposlena polovični delovni čas od oktobra do marca)

tel.: 03 78 00 638, e-naslov: racunovodstvo2@vojnik.si

Skip to content