Skupna občinska uprava občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 48/2019, Uradni list RS št. 67/19 in 68/19) skupna občinska uprava opravlja skupne naloge na naslednjih področjih:

 • občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
 • občinskega redarstva;
 • proračunskega računovodstva;
 • varstva okolja;
 • urejanja prometa.

Notranja organizacijska enota Medobčinska inšpekcija in redarstvo-naloge se opravljajo za občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

 Vodja Skupne občinske uprave in inšpektorica mag. Nataša Kos

tel.: 082051920

fax.:03 5772022

e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Delovno področje:

 • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
 • izdajanje odločb v upravnem področju, v primerih, ko mu je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja,
 • izdajanje odločb in plačilnih nalogov v postopku o prekrških v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov za kar imajo določene pristojnosti v določbah Zakona o prekrških,
 • odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo, katere kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v postopku o prekrških v okviru svojih pristojnosti,
 • nadzor nad izvajanjem Zakona o varnosti cestnega prometa ter vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Uradne ure

Uradne ure namenjene poslovanju s strankami v poslovnih prostorih na naslovu Keršova ulica 12, 3212 Vojnik:

 • vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00 ure in
 • vsako sredo od 8.00 do 10.00 ure ter od 14.00 do 16.00 ure.

Uradne ure v prostorih Občine Slovenske Konjice:

 • ponedeljek od 8.00 – 10.00 ure: uradne ure INŠPEKTOR
 • sreda od 8.00 – 9.00 ure: uradne ure OBČINSKI REDAR

Uradne ure v prostorih Občine Šentjur:

 • sreda od 8.00 do 10.00 ure: uradne ure INŠPEKTOR
 • petek od 8.00 do 9.00 ure: uradne ure OBČINSKI REDAR

Uradne ure v prostorih Občine Oplotnica:

 • vsak prvi torek v mesecu od 8.00 do 9.00 ure: uradne ure INŠPEKTOR

V tem času se zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu.

Zaposleni:

Božidar Rezar, inšpektor za območje občin Šentjur, Dobje, Vojnik in Dobrno

tel.: 082051923
fax.:03 5772022
e-naslov: bozidar.rezar@vojnik.si

Miran Gorinšek, inšpektor za območje občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje

tel.: 082051923
fax.:03 5772022
e-naslov: miran.gorinsek@vojnik.si

Damjan Vahter, občinski redar za območje vseh občin ustanoviteljic

tel.: 082051921
fax.:03 5772022
e-naslov: damjan.vahter@vojnik.si

Primož Teržan, občinski redar za območje vseh občin ustanoviteljic

tel.: 082051921
fax.:03 5772022
e-naslov: primoz.terzan@vojnik.si

Jernej Olenšek, občinski redari za območje vseh občin ustanoviteljic

tel.: 082051921
fax.:03 5772022
e-naslov: jernej.olensek@vojnik.si

Notranja organizacijska enota Skupna služba urejanje prometa – naloge se opravljajo za občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

 

Delovno področje:

 • ureditev parkiranja in ustavljanja vozil,
 • določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu,
 • določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa,
 • načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah,
 • priprava planov in programov s področja cestne dejavnosti.

Uradne ure:

Uradne ure namenjene poslovanju s strankami v poslovnih prostorih na naslovu Keršova ulica 12, 3212 Vojnik:

 • vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00

Zaposleni:

Boštjan Krajcar, višji svetovalec za urejanje prometa

tel.: 082051920
fax.:03 5772022
e-naslov: bostjan.krajcar@vojnik.si

Skip to content