Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo, ki jo naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo. Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.
Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.
Prosilci lahko do informacij javnega značaja dostopajo preko spletne strani občine Oplotnica, fizični dostop pa je mogoč v prostorih Občine Oplotnica v času uradnih ur.
Način posredovanja informacij:
Prosilcu se zahtevana informacija posreduje tako, da se mu zagotovi njen prepis, fotokopijo, elektronski zapis, ali pa, da se mu omogoči vpogled v vsebino zahtevane informacije. Če organ zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne, o tem izda odločbo.
Rok za odločitev:
Organ je dolžan o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja odgovoriti najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.
Pravno varstvo:
Prosilcu je pravno varstvo zagotovljeno samo v primeru, da je podal pisno zahtevo. Zahteva, ki je bila poslana po elektronski pošti, se šteje za pisno zahtevo, če je elektronsko podpisana, v nasprotnem primeru jo organ obravnava kot ustno zahtevo.
Skip to content