Razpisi

Javna naznanila

ODLOČBO O ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 23. 11. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 8. 12. 2020 23:59
Številka: 478-1/2020-61

JAVNO NAZNANILO
 
 
Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
 
S tem javnim naznanilom, objavljenim na oglasni deski Občine Oplotnica in na spletni strani občine Oplotnica  dne 23.11.2020, se vroči odločba o ukinitvi statusa javnega dobra št.  478-1/2020-61 z dne 23.11.2020.
 
Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo objavljeno na oglasni deski.
 
 
Župan Občine Oplotnica
Matjaž OrterJavna naznanila

PODALJŠANJE JAVNEGA POZIVA - Obvestilo občanom in občankam občine Oplotnica - izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPN- Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica

Datum objave: 5. 6. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 30. 12. 2020 23:59
Številka: 350-50/2020-1

Spoštovane občanke, cenjeni občani občine Oplotnica,
 
Z občinskim prostorskim načrtom se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor. OPN je podlaga za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in določa pogoje za druge posege v prostor, razen na območjih, kjer je z OPN predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Namenska raba je določena s prostorskimi akti, zato jo je možno spremeniti samo s spremembo prostorskih aktov. Občinski prostorski plan vsebuje usmeritve za prostorski razvoj občine, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, za urejanje krajine in za razvoj gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture lokalnega pomena. Občina te usmeritve upošteva pri pripravi prostorskih aktov.
OPN predstavlja krovni prostorski dokument, ki bo podlaga za trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor na območju občine in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje občank in občanov, in bomo v postopek njegove priprave aktivno vključevali tudi javnost. Postopek izdelave OPN-a je predpisan z zakonodajo, zelo natančen in zahteven. Urejanje vsakega posameznega zemljišča je podvrženo številnim predpisom in zakonom.
Pobude za spremembe in dopolnitve morajo sloneti na izraženih razvojnih potrebah, ki naj bodo  ustrezno obrazložene in dokumentirane. V ta namen je Občina Oplotnica pripravila posebna obrazca za enostavne pobude in za zahtevnejše pobude (dostopna na spletnih straneh in  na sedežu Občine Oplotnica), ki pravilno izpolnjena in z zahtevanimi prilogami, vložena na sprejemno pisarno Občine Oplotnica,  štejeta kot pobuda za spremembo in dopolnitev OPN - a. 
 
Občina Oplotnica bo vse pobude proučila in se do njih opredelila, v postopek sprememb  pa bodo vključene tiste, ki bodo  v strokovni presoji ocenjene kot sprejemljive ter v skladu  splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora. 
Ker je na vse spremembe in dopolnitve OPN potrebno pridobiti pozitivna mnenja vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora, obstaja možnost, da bodo nekatere pobude, sicer s strani Občine opredeljene kot sprejemljive,  v procesu usklajevanj prostorskega akta izločene kot nesprejemljive. 
 
 
Rok za oddajo pobude
Občina je določila skrajni rok za sprejemanje pobud - 30.9.2020
Pobude, oddane po tem roku, ne bodo upoštevane v tem postopku, ampak bodo obravnavane v naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN. Prosimo vas, da se tega roka držite, saj bo Občina  Oplotnica v nasprotnem primeru vaše pobude arhivirala in obravnavala v naslednjem postopku. Zaradi dolgotrajnosti postopkov  priprave in sprejemanja prostorskih aktov pa lahko to pomeni  tudi večletno čakanje. Občina je namreč s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela jasna navodila, da morajo biti pobude obravnavane v vseh fazah postopka. Zato vas pozivamo da, v kolikor želite biti vključeni v ta postopek, pravočasno oddate pobudo.
Prav tako kot pobuda ne bo štela pripomba na javni razgrnitvi, v kolikor se bo nanašala na povsem nov poseg, ki v postopku ni bil obravnavan. Na javni razgrnitvi bo možno podati pripombe in predloge izključno na vsebine, ki so del sprememb in dopolnitev OPN že od začetka postopka.
Vabimo vas, da že zdaj pričnete z oddajo pobud za spremembe in dopolnitve OPN.
 
S spoštovanjem,
 
 
 
Župan Matjaž ORTER 

Ostali razpisi

Skip to content