Razpisi

Javna naznanila

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE - Poslovni prostor v I. nadstropju II. etaže Večnamenske športne dvorane MILENIJ

Datum objave: 23. 11. 2018 8:00
Razpis se zaključi: 13. 12. 2018 23:59
Številka: 3528-10/2018-1

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja v skladu z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA
 1.    Osnovni podatki
 
Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 52., 62., 63., 64. in 65.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18).
2. Predmet oddaje v najem
Poslovni prostor v I. nadstropju II. etaže Večnamenske športne dvorane MILENIJ v izmeri 110,40 m2, ki se nahaja zgradbi številka 1043, k. o. Oplotnica stoječe na zemljišču s parc. št. 2491/12, k .o. Oplotnica,  inventurna št. 1222. K predmetnemu poslovnemu prostoru spada tudi sorazmeren del skupnih prostorov. Predmetni poslovni prostor in sorazmeren del skupnih prostorov v velikosti 118,23 m2 predstavljajo 5,76 % površine celotne zgradbe št. 1043, k. o. Oplotnica (2050m2).
 3.    Ponudbena cena
Najnižja ponudbena cena: 344,96 EUR (z besedo: tristo štiriinštirideset evrov 96/100).
V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan.
Dogovorjena višina najemnine predstavlja zgolj najemnino, brez obratovalnih stroškov.
K obratovalnim stroškom spada tudi sorazmeren del stroškov za obratovanje javnih površin na pripadajočem funkcionalnem zemljišču in parkirnih prostorih športne dvorane (kot npr. čiščenje utrjenih in parkirnih prostorov,  urejanja zelenic, zimske službe, itd.).
 
Najemodajalec bo najemniku zaračunaval obratovalne stroške na podlagi razdelilnika, izračunanega glede na  velikost  prostorov, ki so predmet najema  v primerjavi s celotno  neto uporabno površino objekta v višini 4,23 % , razen stroškov ogrevanja, ki se obračunajo po dejanski porabi, razvidni iz kalorimetra, ki ga je dolžan namestiti najemnik. Tako izračunane obratovalne stroške je najemnik dolžan plačati neposredno na podlagi izstavljenega računa v roku, ki ga bo določil najemodajalec.
Najemnina se mesečno nakazuje upravljavcu na podračun enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije št. 01371-0100009759 na podlagi izstavljenega računa.
Upravljavec bo račun izstavil praviloma do 8. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila računa je 30 dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude plačila je najemnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.
Pogodba se bo, z najugodnejšim ponudnikom, sklenila za največ 5 let.
 4. Dodatna pojasnila in ogled
Ogled nepremičnine po dogovoru.
Zainteresirani ponudniki pošljejo ponudbe  ali izjave o interesu v roku 20 dni od dneva objave te namere.
V kolikor bomo po prejemu ponudb ugotovili, da je za najem poslovnega prostora zainteresiranih več oseb, bomo opravili pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi: Ime in priimek: Aleš Hren, direktor občinske uprave  občine Oplotnica.
Elektronski naslov: alesh@oplotnica.si Tel.: 02/845 09 02
 
Pripravila: Irena Cehtl, svetovalka
 
Direktor OU:                                                                        Matjaž Orter, župan
Aleš Hren
 
PRILOGA: Obrazec ponudbe

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Potekli razpisi