Razpisi

Javni razpisi

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019

Datum objave: 28. 10. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 6. 12. 2019 23:59
Številka:


Javna naznanila

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine: Parc.št. 2280/7 k.o. Oplotnica

Datum objave: 24. 10. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 13. 11. 2019 23:59
Številka: 478-1/2019-47

Številka: 478-1/2019-47
Datum: 24. 10. 2019


Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja


Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:
1. Parc.št. 2280/7 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 350,00 €.


Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin nosi kupec.
Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Oplotnica.
Vse interesente za nakup predmetne nepremičnine vabimo, da oddajo svojo pisno ponudbo na naslov Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, oziroma po elektronski pošti na e-naslov obcina@oplotnica.si.


Rok za predložitev ponudb je 20 dni od dneva objave na spletni strani občine Oplotnica.
Ponudba mora vsebovati:
- podatke o ponudniku (Obrazec št. 1)
- ponudbeno ceno za predmetno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od prodajne cene (obrazec št. 2)
- izjavo ponudnika, da sprejema pogoje prodaje (obrazec št. 3)


S spoštovanjem.


Župan občine Oplotnica
Matjaž Orter

Javna naznanila

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine: Parc.št. 2280/6 k.o. Oplotnica

Datum objave: 24. 10. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 13. 11. 2019 23:59
Številka: 478-1/2019-46

Številka: 478-1/2019-46
Datum: 24. 10. 2019


Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja


Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:
1. Parc.št. 2280/6 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 9.350,00 €.


Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin nosi kupec.
Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Oplotnica.

Vse interesente za nakup predmetne nepremičnine vabimo, da oddajo svojo pisno ponudbo na naslov Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, oziroma po elektronski pošti na e-naslov obcina@oplotnica.si.


Rok za predložitev ponudb je 20 dni od dneva objave na spletni strani občine Oplotnica.
Ponudba mora vsebovati:
- podatke o ponudniku (Obrazec št. 1)
- ponudbeno ceno za predmetno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od prodajne cene (obrazec št. 2)
- izjavo ponudnika, da sprejema pogoje prodaje (obrazec št. 3)


S spoštovanjem.


Župan občine Oplotnica
Matjaž Orter

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

 

Ostali razpisi