Razpisi

Poziv za javno zbiranje ponudb

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Datum objave: 1. 4. 2020 15:00
Razpis se zaključi: 21. 4. 2020 23:59
Številka: 478-1/2020-12

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja
 
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:
 
 

  1. STANOVANJE ( PARCELA ŠT. *118, KO OPLOTNICA, DEL STAVBE 763-1040-1), GRAJSKA CESTA 23, 2317 OPLOTNICA, prodajna cena znaša 7.700,00 €

 
Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin nosi kupec. 
Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Oplotnica.
Vse interesente za nakup predmetne nepremičnine vabimo, da oddajo svojo pisno ponudbo na naslov Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, oziroma po elektronski pošti na e-naslov obcina@oplotnica.si.
 
Rok za predložitev ponudb je 20 dni od dneva objave na spletni strani občine Oplotnica. 
Ponudba mora vsebovati:

  • podatke o ponudniku (Obrazec št. 1)
  • ponudbeno ceno za predmetno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od prodajne cene (obrazec št. 2)
  • izjavo ponudnika, da sprejema pogoje prodaje (obrazec št. 3)

 
S spoštovanjem.
 
                                                                       Župan Občine Oplotnica
                                                                                     Matjaž Orter
 
 Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa + Popravek sklepa z dne 12. 3. 2020

Datum objave: 18. 3. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 6. 5. 2020 23:59
Številka: 671-1/2020-1

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 

 

  1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa'

 

  1. Vzorec pogodbe

 

  1. Obrazci - 'Prijavni obrazec - javni razpis ŠPORT'

 

  1. Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije za javni razpis

 

  1. Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Oplotnica (UGSO št. 25/2018)


Javni razpisi

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Datum objave: 24. 2. 2020 7:00
Razpis se zaključi: 23. 4. 2020 23:59
Številka: 330-0004/2020-2

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 - 2020 (UGSO, št. 53/15) ter v skladu z 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16) objavlja 
 
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
 
Številka: 330-0004/2020-2 
Oplotnica, 24. 2. 2020 
 
Župan Občine Oplotnica 
Matjaž Orter 

Ostali razpisi