Razpisi

Poziv za javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Prešernova cesta 29 A

Datum objave: 10. 8. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 8. 9. 2018 9:00
Številka: 411-3/2018-2

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 - ZSPDSLS-1) ter v skladu s 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) OBČINA OPLOTNICA, objavlja elektronsko javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine.

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
OBČINA OPLOTNICA, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.

2. Opis predmeta prodaje:
Poslovni prostor (knjižnica), v pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta v centru Oplotnice, Prešernova cesta 29 A, v Oplotnici, v skupni neto izmeri 62,05 m² (od tega: prostor 39,04 m² in prostor 19,27 m² ter sanitarije 3,74 m²); ID znak 763-1-7; parc. št. 2059/27, k.o. Oplotnica, leto izgradnje 1993.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje je last OBČINE OPLOTNICA.

Nepremičnina ni predmet denacionalizacijskih postopkov in na njej ne obstaja ne zakonita ne pogodbena predkupna pravica. Prav tako nepremičnina ni obremenjena z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti).

Nepremičnino je v juliju 2018 ocenil sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke, po mnenju katerega je poslovni prostor v pritličju stanovanjsko-poslovnega objuekta osnovnega standarda in solidno vzdrževan. Poslovni prostor predstavlja lokal z dvema lastnima vhodoma.

Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2018

Datum objave: 5. 6. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2018 0:00
Številka: 320-1/2018-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica (UGSO, št. 49/16) Občina Oplotnica, razpisuje


Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2018


Številka: 320-1/2018-1
Datum: 1. 6. 2018


Župan Matjaž Orter

Javni razpisi

Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

Datum objave: 14. 5. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 12. 9. 2018 23:59
Številka:

Na voljo 15 mio EUR za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Naslov: Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrarstvo in prehrano

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Upravičeni stroški:
• stroški ureditve objektov,
• stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT,
• prispevek v naravi,
• stroški neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (projektna prijava, projektna in tehnična dokumentacija, poslovni načrt, različne študije, stroški informiranja in obveščanja javnosti ).

Višina sredstev: 15.000.000 EUR od tega
• 6.000.000 eurov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
• 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja (sklop B).

Višina subvencije 30% upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za:
• 5% za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov
• 5% za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti
• 5% za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v dobrobit živali
• 5%, če je vsaj 50% vseh kmetijskih zemljišč vključenih v OMD
• 10% za naložbe upravičencev, katerih sedež oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih
• 20% za naložbe mladih kmetov.

Rok za oddajo: 12. septembra 2018 do 24. ure

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Potekli razpisi