Razpisi

Javni pozivi

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Datum objave: 6. 12. 2023 9:42
Razpis se zaključi: 27. 12. 2023 17:00
Številka: 3528-7/2023-6

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, Oplotnica, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljevanju Uredba)

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM


I. IME IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, Oplotnica, matična številka: 1357506000, ID št. za DDV: SI 70271046, (v nadaljevanju: Občina Oplotnica ali najemodajalec).

II. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE:

PREDMET ODDAJE:

Občina Oplotnica, kot zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine parc. št. 2042/8 k.o. 763-Oplotnica, oddaja v najem poslovni prostor - vinoteko v izmeri 63,78 m2 poslovnega prostora in 130 m2 zunanje terase, ki se nahajata v pritličju oz. ob stavbi št. 763-998 na naslovu Grajska cesta 10, Oplotnica, ki v naravi prestavlja Graščino Oplotnica, in sicer za namen opravljanja gostinske dejavnosti.

Občina Oplotnica je zainteresirana za zagon gostinske dejavnosti v prostorih grajske vinoteke (na primer kavarne, sladke kavarne, vinoteke, ipd.), v povezavi s prireditvami na grajski ploščadi, družabnimi dogodki, turističnimi obiski ter drugimi protokolarnimi dogodki.
Prostor je splošno dostopen, in ima urejeno parkirišče zunaj obzidja Grajskega kompleksa. Sam objekt je lociran v zgodovinsko, turistično zanimivem delu mesta, kjer je možna organizacija raznih dogodkov. Graščina Oplotnica je kulturni spomenik, lokalnega pomena.

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnih prostorov, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, je bila določena s strani pooblaščenega cenilca stvarnega premoženja - nepremičnin.

Izklicna najemnina za poslovni prostor znaša mesečno 260 EUR brez DDV, ter se enkrat letno uskladi z zadnjim objavljenim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin na letni ravni, brez sklepanja dodatnih aneksov, z obvestilom o letni uskladitvi cene. Poleg najemnine bo najemnik dolžan plačevati tudi vse stroške obratovanja ter rednega vzdrževanja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in vse davke, prispevke in druge javne dajatve, kateri se v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi eventualno obračunavajo in plačujejo v zvezi s predmetom tega razpisa, kakor tudi vse ostale morebitne, z obratovanjem povezane stroške.

Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 20. dne v mesecu, za tekoči mesec na podlagi izstavljenega računa najemodajalca ter stroške obratovanja in ostale stroške na podlagi izstavljenega računa najemodajalca za pretekli mesec v roku 15 dni od datuma izstavitve.

POSEBNI POGOJI NAJEMA POSLOVNEGA PROSTORA:

· Poslovni prostor je predviden za opravljanje gostinske dejavnosti, in se oddaja za določen čas, in sicer minimalno 6 mesecev od podpisa najemne pogodbe ter maksimalno 5 let od podpisa pogodbe.
· Poslovni prostor izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti vinoteke v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Ur. l. RS št. 21/2014).
· Poslovni prostor se oddaja delno opremljen. Ob predaji se zapiše ločen zapisnik o opremi.
· Toaletni prostori v pritličju Graščine so namenjeni souporabi gostov poslovnega prostora, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb, in preostalih najemnikov prostorov v Graščini Oplotnica. Način delitve stroškov čiščenja toaletnih prostorov, papirnate galanterije ipd., dogovorita najemnika sama.
· Za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se ne poračunava z najemnino.
· Poslovni prostor se najema po načelu: videno - najeto.
· Za vsa vlaganja v poslovni prostor, razen tekočega vzdrževanja, bo najemnik dolžan predhodno pridobiti pisno soglasje najemodajalca. V primeru vlaganj v prostor najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki jih opravi brez predhodnega soglasja Občine Oplotnica in potrditve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic. Morebitna vlaganja v poslovni prostor bosta najemodajalec in najemnik urejala z aneksom k najemni pogodbi, in sicer za vlaganja, ki povečajo gradbeno vrednost poslovnega prostora. Najemnik ne sme spreminjati namembnosti niti tlorisnih gabaritov poslovnega prostora ter je dolžan izvajati vsa morebitna vlaganja v poslovni prostor s skrbnostjo dobrega gospodarja in šele po predhodnem pisnem soglasju najemodajalca in kulturnovarstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
· Poslovnega prostora ni dovoljeno oddati v podnajem. Kršitev te točke je razlog za odpoved (prekinitev) najemne pogodbe.
· Ob podpisu pogodbe bo najemnik dolžan plačati tudi varščino v višini 3 najemnin, ki jo bo najemodajalec lahko uporabil za kritje škode, neplačane najemnine ali stroškov s strani najemnika, in jo bo najemnik v primeru, da jo najemodajalec uporabi za navedene namene, dolžan takoj doplačati tako, da bo imel najemodajalec ves čas na razpolago polni znesek varščine. V primeru prenehanja najemnega razmerja se bo najemniku plačana varščina neobrestovana vrnila pod pogojem, da bo imel poravnane vse svoje obveznosti do najemodajalca.
· Najemnik je dolžan zavarovati poslovni prostor in opremo v prostoru, in sicer za rizike požara, izlitja vode.
· Najemnik je dolžan uporabljati in vzdrževati poslovni prostor v skladu z njegovim namenom in s skrbnostjo dobrega gospodarja ter mora poskrbeti za red in čistočo v prostorih in njeni okolici ter za požarno varnost najetega poslovnega prostora.


III. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Zavezujoča ponudba mora biti oddana v pisni obliki, skupaj z vsemi zahtevami iz tega poziva, ter mora vsebovati še:

 1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti:

· dokazila o strokovni usposobljenosti - samo za fizične osebe, ali
· izpisek iz sodnega registra oz. poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni - za pravne osebe in samostojne podjetnike, ali
· odločbo upravne enote - za društva
· kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih
· v kolikor je ponudnik zavezanec za DDV: potrdilo FURS o registraciji za DDV.

 1. Opis dejavnosti, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb, in predstavitev dosedanje dejavnosti ponudnika (idejna zasnova, dejavnosti).
 2. Višino ponujene mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izklicne najemnine.
 3. Predlog in obseg o predvidenih investicijah, v kolikor so za opravljanje dejavnosti potrebna dodatna vlaganja.
 4. Predlog o odpiralnem času, v katerem bi se dejavnost izvajala.
 5. Pisno izjavo, s katero ponudnik izjavlja, da je seznanjen s pogoji tega javnega zbiranja ponudb ter s pogoji najema in da le-te v celoti sprejema.
 6. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
 7. Dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR.
 8. Ponudnik mora ob oddaji ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe, in sicer v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin za poslovni prostor na transakcijski račun Občine Oplotnica št 01371-010009759, z navedbo sklica: 210911 in namena: Varščina - za oddajo vinoteke v najem. K ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe.
 9. Navedbo veljavnosti ponudbe oz. vezanosti ponudnika na dano ponudbo. Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Po izteku roka za oddajo ponudb ponudnik ne sme spreminjati in/ali dopolnjevati ali umakniti svoje dane ponudbe.
 10. Popolna pisna ponudba mora poleg zgoraj navedenih vsebin prav tako vsebovati: naziv ponudnika in njegov točen naslov, matično številko ter ponudnikove kontaktne podatke: telefonsko številko in e-mail naslov. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti tudi poslovni prostor, ki je predmet njegove ponudbe.


IV.NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

Ponudbe z zahtevanimi prilogami, pošljejo ponudniki priporočeno po pošti ali jih prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: OBČINA OPLOTNICA, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, z obvezno oznako na ovojnici 'NE ODPIRAJ' - PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA NA NASLOVU GRAJSKA CESTA 10, OPLOTNICA - VINOTEKA. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 27. 12. 2023 do konca delovnega dne Občine Oplotnica. Ponudbe prispele po tem datumu, ter nepopolne ponudbe bodo izločene in se jih ne bo obravnavalo.

Ponudba ter vsi dokumenti vezani na ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku.

V. POSTOPEK IN POSEBNE DOLOČBE PRI IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Pri dodelitvi poslovnega prostora, oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika, se upoštevajo naslednji kriteriji:
- reference za izvajanje gostinske dejavnosti.
- višina ponujene mesečne najemnine za poslovni prostor.
- atraktivnost vsebine prijavljenega programa dejavnosti (vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru, ciljna skupina kupcev - uporabnikov, popestritev kraja, vsebina dejavnosti, ki prispeva k višjemu življenjskemu standardu prebivalcev).

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb, za poslovni prostor na naslovu; Grajska ulica 10, Oplotnica, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oz. nadaljevanju postopka, najkasneje v 15 dneh od dneva obravnave.
V primeru, če bo Komisija pri pregledu ponudbe ugotovila, da ponudba ne vsebuje najmanj ponujene najemnine in/ali ponujenega programa v skladu s tem pozivom in/ali ne izpolnjuje vseh zahtevanih dodatnih pogojev in/ali dokazil, se šteje, da je ponudba nepopolna in nepravilna ter kot takšna izločena iz nadaljnjega obravnavanja ter je Komisija v nadaljnjem postopku ne bo obravnavala.

Občina Oplotnica bo z izbranim ponudnikom, ki bo v roku oddal ponudbo, organizirala sestanek, kjer bodo natančneje opredeljene morebitne možnosti sodelovanja.

Varščina, ki jo vplačajo ponudniki za izkazovanje resnosti svoje ponudbe, se:
- izbranemu ponudniku ne vrača, ta se s trenutkom izbire in sklenitve najemne pogodbe konvertira v varščino za pravilno, popolno in pravočasno izpolnjevanje ponudnikovih oz. najemnikovih obveznosti in se najemniku neobrestovana vrne ob zaključku najemnega razmerja ob pogoju normalne uporabe poslovnega prostora, s katero ni prišlo do nikakršne škode v poslovnem prostoru in ob pogoju, da ima najemnik poravnane vse obveznosti iz najemnega razmerja;
- neizbranim ponudnikom, ki so sicer imeli popolne in pravilne ter pravočasno oddane ponudbe, se varščina neobrestovana vrne na njihove transakcijske račune v roku 30. dni od poteka roka za oddajo ponudbe
- izbranemu najugodnejšemu ponudniku, ki iz neopravičenih razlogov ne bi sklenil najemne pogodbe, ne vrača. Varščino občina Oplotnica zadrži.

Župan lahko brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prekine, oziroma ustavi začetni postopek oddaje, do sklenitve pravnega posla. Ob morebitni ustavitvi postopka, se ponudnikom, povrnejo morebitni stroški, v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.


Ogled poslovnega prostora, vinoteke v Graščini Oplotnica, na naslovu Grajska cesta 10, 2317 Oplotnica, je možen v času trajanja tega razpisa po predhodni najavi na TIC Oplotnica (Kontakt: TIC Oplotnica, e-mail: turizem@oplotnica.si, tel. št.: 02/845 09 15).
Občina Oplotnica
Matjaž Orter
ŽUPAN


Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČK V LETU 2023

Datum objave: 17. 11. 2023 10:25
Razpis se zaključi: 22. 12. 2023 23:59
Številka: 41011-0003/2023-2

Občina Oplotnica na podlagi 7. člena Statuta Občine Oplotnica (UGSO, št. 33/22) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2023 (UGSO, št. 60/2023) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE in Kastracije LASTNIŠKIH MAČK V LETU 2023

 1. Uporabnik proračunskih sredstev

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2023.

 1. Višina sredstev

Sredstva so zagotovljena v rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2023 pod proračunsko postavko 45710,višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 2.000,00 EUR.

 1. Pogoji za pridobitev sredstev

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
§ da imajo stalno prebivališče na območju občine Oplotnica;
§ da so lastniki mačk/e za katero/e uveljavljajo vlogo in je bila opravljena sterilizacija ali kastracija;
§ da je bila storitev opravljena do porabe sredstev oziroma najdlje do 22. 12. 2023;
§ da je vloga oddana do porabe sredstev oziroma najdlje do 22. 12. 2023 skupaj z vsemi dokazili.

Vlagatelji za pridobitev sredstev sofinanciranja morajo na naslov občine predložiti:
§ izpolnjeno vlogo, ki je priloga tega razpisa,
§ originalni račun (lahko sken) za opravljeno storitev z osebnimi podatki vlagatelja.

 1. Postopek obravnave prijav

Sredstva se odobrijo po načelu vrstnega reda prispetja popolnih vlog, vendar najdlje do porabe razpoložljivih sredstev.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev bodo zavrnjene.

V primeru nepopolne vloge bo občina zahtevala dopolnitev v skladu z določili Zakona o upravnem postopku.

Če stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je vloga oddana, ko je bila vložena dopolnitev, s katero so pomanjkljivosti odpravljene.

Če stranka v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, organ s sklepom zavrže vlogo.

VI. Višina sofinanciranja
Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije v višini 30,00 EUR na žival in 15,00 EUR za kastracijo na žival. Pri dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški največ za dve (2) živali na lastnika. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev oziroma najdlje do 22.12.2023. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi, kar bo objavljeno na uradni spletni strani občine.

 1. Način prijave in informacije

Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda:
- v tajništvu Občine Oplotnica, ali
- priporočeno po pošti na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.
- po e-pošti na naslov: obcina@oplotnica.si.

Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis se lahko dobijo v času uradnih ur pri Klari Fornezzi Strašek (tel. 02/845 09 07). Razpisni obrazec je objavljen na spletni strani Občine Oplotnica. Obrazec lahko dobite tudi osebno v tajništvu Občine Oplotnica. Upoštevani bodo le popolno in pravilno izpolnjeni obrazci.

 1. Dodelitev sredstev

Osnovni pogoj za dodelitev sredstev je pravočasno oddana in popolna vloga in sicer:
§ vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega razpisa;
§ vloga se šteje za popolno, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec - vlogo in obvezne priloge, kot jih opredeljuje razpis.

O pravici do dodelitvi proračunskih sredstev se bo v roku 30 dni po prejemu popolne vloge izdala odločba. Sredstva se nakažejo v roku 30 dni po izdani odločbi.
Številka: 41011-0003/2023-2 Občina Oplotnica
Oplotnica, 15. 11. 2023 Matjaž Orter, župan 

Ostali razpisi

Skip to content