Razpisi

Javna naznanila

NAMERA za oddajo v najem dela nepremičnine

Datum objave: 5. 4. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 25. 4. 2019 23:59
Številka: 478-5/2019-3

Številka: 478-5/2019-3Datum: 5.4.2019
Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavljaNAMERO
za oddajo v najem dela nepremičnine in sicer:- parc. št. 91/2 k.o. Zg. Grušovje (pokopališče Prihova- parc.št. 2714 k.o. Oplotnica (pokopališče Čadram).
Na podlagi namere objavlja
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča parc.št. 91/2 k.o. Zgornje Grušovje (pokopališče Prihova) in parc.št. 2714 k.o. Oplotnica (pokopališče Čadram) v najem za čas od 1.5.2019 do 30.4.2020.
Zemljišče se oddaja v najem v stanju - asfaltne površine, za namen postavitve prodajnega prostora za prodajo sveč in prodajnega avtomata za sveče.Najemnik mora na svoje stroške skleniti zavarovanje splošne civilne odgovornosti, po kateri zavarovanec jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki bi jih tretje osebe terjale za škodo, ki bi nastala iz naslova obiska prodajnega prostora za prodajo sveč ali prodajnega avtomata za sveče.
Izhodiščna cena najemnine znaša 100,00€/mesečno.
Če bo ponudnikov več, bo med njimi opravljeno pogajanje z namenom višanja najemnine.
1. Osnovni podatkiPostopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/18), kot faza: pogajanja z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe.
2. Predmet oddaje v najemPredmet oddaje sta del zemljišča parc.št. 91/2 k.o. Zgornje Grušovje (pokopališče Prihova) in parc.št. 2714 k.o. Oplotnica (pokopališče Čadram) v najem za čas od 1.5.2019 do 30.4.2020, ki v naravi predstavljata asfaltne površine, za namen postavitve prodajnega prostora za prodajo sveč in prodajnega avtomata za sveče.Najemodajalec bo za čas trajanja te najemne pogodbe najemniku dovolil souporabo sanitarij v mrliški vežici. Za porabo elektrike na pokopališču Čadram pa je nameščen odštevalni števec, ki beleži porabo in za katero bo najemniku izstavljen tudi mesečni račun.
3. Ponudbena cenaNajemnik se zavezuje, da bo za predmet najema plačal najemnino v predlagani višini 100,00€/mesečno oziroma v višini, ki jo bo ponudil za najem in bo enaka ali višja od izhodiščne cene najema.Najemnina se plača na podlagi izstavljenega računa. Rok plačila računa je 30 dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude plačila je najemnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.
V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje z namenom višanja najemnine.
4. Pogoji in način oddaje ponudbePri zbiranju ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.Ponudnik mora najkasneje do 25.4.2019 do 24. 00 ure na elektronski naslov: obcina@oplotnica.si ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, z nazivom zadeve: ponudba v zadevi 478-5/2019 poslati:1. izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave ter2. kopijo osebnega dokumenta, če je ponudnik fizična oseba.
Ponudbe predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov naslov najkasneje 14 dni po zaključenem zbiranju ponudb.
5. Dodatna pojasnilaOgled nepremičnine po dogovoru.Ponudniki dobijo dodatne informacije na številki: 02 845 09 02 - Aleš Hren, elektronski naslov: alesh@oplotnica.si ali 02 845 09 05- Bojana Vučina, elektronski naslov bojanav@oplotnica.si.
6. Sklenitev pogodbePogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino. Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.Najemna pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.
Lastnik si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od pogajanj.
Poslati:- spletna stran Občina Oplotnica- Oglasna deska Občina Oplotnica.
Župan občine OplotnicaMatjaž Orter

Javni razpisi

Javni razpis - Višji svetovalec (m/ž) (šifra delovnega mesta: C027010)

Datum objave: 3. 4. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 12. 4. 2019 23:59
Številka: 1100-0001/2019-1

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena, 58. in 59. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3, 65/08 in 40/12- ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Oplotnica št. 100-0002/2019-1 z dne 21. 1. 2019, s spremembami in dopolnitvami, župan Občine Oplotnica objavlja prosto delovno mesto
'VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)'(šifra delovnega mesta: C027010) za nedoločen čas
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj specializaciji po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolski univerzitetni izobrazbi (1. bolonjska stopnja),- ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj,- ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),- ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja),- ima znanje uradnega jezika,- je državljan Republike Slovenije,- ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,- zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja delovnega mesta in v lokalni samoupravi.
Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Šteje se, da kandidat izpolnjuje pogoj obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv po 89. členu ZJU, če je opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali se je udeležili priprav na strokovni izpit oziroma usposabljanja za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UPB, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Na podlagi smiselne uporabe 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010), se v izbirni postopek ne uvrstijo kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.
Kandidati, uvrščeni v prvi krog izbirnega postopka, bodo povabljeni na razgovor, na katerem bodo morali odgovoriti na pet ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ 2 točki. Izbran bo tisti kandidat, ki bo zbral najvišje število točk izmed kandidatov.
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če kandidat izpit ima),4. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ima kandidat opravljeno usposabljanje),5. pisno izjavo kandidata, da:a). je državljan Republike Slovenije,b.) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,c.) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,6. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Oplotnica pridobiti podatke iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 5. točki. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.
Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priloži tudi kratek življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: 'za javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec', na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani Občine Oplotnica in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov natecaj2019@oplotnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je bila oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri oziroma neizbiri uradnika se vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem postopku, izda in vroči sklep. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Oplotnica (https://oplotnica.si/).
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto Višji svetovalec, na katerem se dela lahko opravlja v nazivih Višji svetovalec I, Višji svetovalec II in Višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv VI. stopnje, Višji svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in 3 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
Izbrani kandidat bo na delovnem mestu opravljal naslednje naloge:- organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanja z drugimi organi,- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Dodatne informacije o javnem natečaju in delovnem področju je mogoče dobiti pri direktorju občinske uprave Alešu Hrenu, ki je dosegljiv/a na telefonski številki 02 845 09 02 ali po elektronski pošti alesh@oplotnica.si
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Številka: 1100-0001/2019-1Datum: 2. 4. 2019
Matjaž ORTERžupan


Javna naročila

Dokumentacija v zvezi z javnim naročanjem - REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE ČADRAM

Datum objave: 3. 4. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 16. 4. 2019 10:00
Številka: 430-1/2019-2

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik, Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3) ter vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Javna naznanila

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Datum objave: 3. 4. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 23. 4. 2019 23:59
Številka: 478-2/2019-2

Številka: 478-2/2019-2Datum: 3.4.2019
Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:
1. Parc.št. 2975/11 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 400,00€.
Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin nosi kupec.Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Oplotnica.Vse interesente za nakup predmetne nepremičnine vabimo, da oddajo svojo pisno ponudbo na naslov Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, oziroma po elektronski pošti na e-naslov obcina@oplotnica.si.
Rok za predložitev ponudb je 20 dni od dneva objave na spletni strani občine Oplotnica.Ponudba mora vsebovati:- podatke o ponudniku (Obrazec št. 1)- ponudbeno ceno za predmetno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od prodajne cene (obrazec št. 2)- izjavo ponudnika, da sprejema pogoje prodaje (obrazec št. 3)
S spoštovanjem.
Župan občine OplotnicaMatjaž Orter

Javni pozivi

Javni poziv zbiranje gostinske ponudbe

Datum objave: 22. 3. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 10. 4. 2019 23:59
Številka: 080-0001/2019

OBČINA OPLOTNICA
O b č i n s k a   u p r a v a
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina@oplotnica.si
Številka: 080-1/2019-7
Datum: 21. 3. 2019JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB
Občina Oplotnica objavlja javni poziv za izbiro:
1. Gostinske ponudbe na prireditvi ob občinskem prazniku, ki bo v nedeljo 26. 5. 2019 od 16. do 22. ure na ploščadi grajskega kompleksa v Oplotnici.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da ima registrirano gostinsko dejavnost,
- da ima primerno lastno opremo za izvajanje gostinske ponudbe (točilni pult, stole, klopi, mize,.),
- da ima sedež podjetja v Občini Oplotnica,
- da ima zagotovljeno ustrezno delovno silo za postrežbo,
- da ima urejeno zbiranje odpadkov.
Ponudnikom gostinskih storitev se zaračuna uporaba prostora in stroškov (elektrika, voda) v skupni višini:
- En gostinec: 900 € .
- Dva gostinca: za vsakega 450 €.
- Trije gostinci ali več: za vsakega 300 € (neto cena), ki jih je potrebno plačati po izdanem računu občine.
Prostor kjer se bo vršila gostinska ponudba določi občina. Razporeditev prireditev, razstav in prostorov za gostinsko ponudbo bomo določili z načrtom razporeditve (lanski načrt je v prilogi).
Izbran bo tisti prijavljeni ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje iz razpisa.
2. Ponudbe hrane na bone za 250 bonov, ki vsebuje:
- Meso s prilogo (standard na osebo).
- 2dl vina ali malo pivo.
3. Ponudbe za pogostitev na srečanju starejših občanov:
Kosilo za 150 ljudi:
- Juha.
- Glavna jed (dve vrsti mesa, dve vrsti priloge, solata).
- Sladica.
- Vino (belo, rdeče).
- Sok.
- Mineralna voda.
- Navadna voda.
Izbran bo tisti prijavljeni ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno.
Rok za oddajo ponudb: do 10. 4. 2019.
Ponudbe se lahko oddajo osebno v tajništvu občine, po pošti ali se pošlje na e-naslov: okolje@oplotnica.si.
Informacije: okolje@oplotnica.si, tel. št. 02 845 09 18.
Irena Cehtl, svetovalka
Aleš Hren, direktor OU

Javni razpisi

SPREMEMBA 22.3.2019 - JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 0:00
Številka: 322-5/2019

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma '
2. Prijavni obrazec - javni razpis
3. Vzorec pogodbe
4. Obrazec: Letno poročilo
Številka: 322-5/2019-1Datum: 21. 2. 2019


Javni razpisi

SPREMEMBA 22.3.2019 - JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 23:59
Številka: 6100-1/2019

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti '
2. Obrazec: Vloga
3. Vzorec pogodbe
4. Obrazec: Letno poročilo
Številka: 6100-1/2019-1Datum: 21. 2. 2019

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 23:59
Številka: 690-1/2019

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov '
2. Prijavni obrazec
3. Vzorec pogodbe
4. Obrazec: Letno poročilo
Številka: 690-1/2019-1Datum: 21. 2. 2019

Javni razpisi

SPREMEMBA 22.3.2019 - JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 23:59
Številka: 330-5/2019

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva'2. Obrazci 2 KMD- Prijavni obrazec3. Vzorec pogodbe4. Obrazec Letno poročilo
Številka: 330-5/2019-1Datum: 21. 2. 2019

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 23:59
Številka: 671-2/2019

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa'
2. Vzorec pogodbe
3. Obrazci - 'Prijavni obrazec - javni razpis ŠPORT'
4. Obrazci - 'Letno poročilo - izvajanje LPŠ'
5. Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije za javni razpis
6. Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Oplotnica (UGSO št. 25/2018)
Številka: 671-2/2019-1Datum: 1. 3. 2019

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2019 23:59
Številka: 093-16/2019

Razpisna dokumentacija obsega:
-   Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva
-   Vloga za pridobitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev iz proračuna Občine Oplotnica - Vloga D1
-   Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev
-   Zahtevek za izplačilo sredstev in poročilo o izvedbi prireditve ali dejavnosti- zahtevek in poročilo D2
Številka: 093-16/2019-1Datum: 21. 2. 2019

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Datum objave: 27. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 23:59
Številka: 330-0006/2019-1

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 - 2020 (UGSO, št. 53/15) ter v skladu z 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) objavlja
 
 JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

 

Ostali razpisi