Razpisi

Javna naznanila

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin

Datum objave: 21. 6. 2021 11:14
Razpis se zaključi: 11. 7. 2021 23:55
Številka: 478-1/2021-45

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) župan Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja

NAMERO
o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin:

  1. Parc.št. 3060/4, k.o. Oplotnica, v izmeri 3,00 m2 do celote ( 1/1).
  2. Parc.št. 3060/5, k.o. Oplotnica, v izmeri 19,00 m2 do celote ( 1/1).


Parceli se prodajata kot celota.

Prodajna cena za nepremičnini znaša 910,00 EUR + DDV.
Za prodajo predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Oplotnica.
Zainteresirane osebe naj pošljejo svoje vloge v 20 dneh od objave te namere na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi strošek davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalke ter strošek vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Aleš Hren, telefon 02/ 845 09 00 ali na mail alesh@oplotnica.si.
Župan lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

S spoštovanjem.
Župan občine Oplotnica
Matjaž OrterJavna naznanila

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve na območju parc. št. 1293/1-del, k.o. Oplotnica

Datum objave: 31. 5. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 1. 7. 2021 23:59
Številka: 351-15/2020-16

Na podlagi sedmega odstavka 131. Člena Zakona o urejanju prostora (Ur. L. RS, št. 61/17) in 7. člena Statuta občine Oplotnica (UGSO, št. 49/2015) Občina Oplotnica s tem


JAVNIM NAZNANILOM

Obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve na območju parc. št. 1293/1-del, k.o. Oplotnica

I.
Občina Oplotnica naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve na območju parc. št. 1293/1-del, k.o. Oplotnica, ki jo je izdelalo podjetje IBIS d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, št. naloge 39/2019-ELP (datum januar 2020). Identifikacijska številka lokacijske preveritve v prostorskem informacijskem sistemu je ID:1629.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od srede, 16. junija 2021 do četrtka 1. julija 2021 javno razgrnjeno v prostorih Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica,v času uradnih ur in na spletnem naslovu: www. oplotnica.si.
III.
Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 1293/1, k.o. 763 -Oplotnica.

IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica ali na elektronski naslov: obcina@oplotnica.si, pri čemer se pri rubriki 'Zadeva' elektronskega sporočila navede: Lokacijska preveritev ID 1629.
Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjene lokacijske preveritve ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti Občine Oplotnica.

Občina Oplotnica bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki jih bo skupaj s pobudo in Elaboratom lokacijske preveritve na območju parc. št. 1293/1-del, k.o. Oplotnica ter mnenji nosilcev urejanja prostora posredovala v obravnavo Občinskemu svetu občine Oplotnica.

V.
To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Oplotnica www.oplotnica.si ter na oglasni deski Občine Oplotnica.

Številka: 351-15/2020-16 Župan občine Oplotnica
Oplotnica, 31.5.2021 Matjaž OrterJavni razpisi

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva 2021

Datum objave: 22. 4. 2021 14:00
Razpis se zaključi: 26. 10. 2021 23:59
Številka: 41011-2/2021-1

Razpisna dokumentacija obsega:


Ø Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva

Ø Vloga za pridobitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev iz proračuna Občine Oplotnica - Vloga D1

Ø Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev

Ø Poročilo o izvedbi prireditve ali dejavnosti- poročilo D2 

Ostali razpisi

Skip to content