Razpisi

Poziv za javno zbiranje ponudb

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine

Datum objave: 14. 4. 2021 11:18
Razpis se zaključi: 4. 5. 2021 23:59
Številka: 478-1/2021-22

Številka: 478-1/2021-22
Datum: 14.4.2021


Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) župan Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja


NAMERO
o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine:  1. Parc.št. 2059/50, k.o. Oplotnica, v izmeri 59,00m2 do celote ( 1/1).

Prodajna cena za nepremičnino znaša 1.941,00 EUR z DDV.Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Oplotnica.
Zainteresirane osebe naj pošljejo svoje vloge v 20 dneh od objave te namere na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.


Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi strošek davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalke ter strošek vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo.


Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Bojana Vučina, telefon 02/ 845 09 05 ali na mail bojanav@oplotnica.si.


Župan lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.


S spoštovanjem.
Župan občine Oplotnica

Matjaž Orter

Javni razpisi

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Datum objave: 16. 3. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 5. 5. 2021 23:59
Številka:

Obveščam vas, da je bil v petek objavljen NOV RAZPIS za leto 2021, link do njega najdete tukaj: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-uvajanja-okoljskih-in-trajnostnih-znakov-za-turisticne-nastanitve-in-gostinske-ponudnike-2/

V primerjavi s preteklimi leti uvaja dve pomembni novosti:
1) znesek sofinanciranja se s 6.000 evrov niža na 5.000 evrov;
2) po novem je upravičen strošek tudi strošek pridobitve znaka (članarina, takse, certificiranje).


 

Ostali razpisi

Skip to content