Razpisi

Javna naznanila

UGOTOVITVENA ODLOČBA

Datum objave: 30. 6. 2020 14:55
Razpis se zaključi: 15. 7. 2020 23:59
Številka: 478-1/2020-27

 
OBČINA OPLOTNICA 
                                              Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina@oplotnica.si 

 
Številka: 478-1/2020-27
Datum: 30. 6. 2020
 
Občina Oplotnica, občinska uprava, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu ZUP), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo
 
U G O T O V I T V E N O  O D L O Č B O
 

  1. Ugotovi se, da ima nepremičnina parc. št. :

 
3033/4, k.o. 763 Oplotnica
 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
 

  1. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parceli, navedeni v prvi točki izreka te odločbe, predlaga vpis lastninske pravice v korist Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, matična številka:1357506000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena - pot.

 

  1. Stroškov postopka pri izdaji te odločbe ni bilo.

 
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
Nepremičnina, navedene v 1. točki izreka odločbe, predstavlja  del nekategoriziranih javnih poti, ki so v skladu z Zakonom o cestah (uradni list RS, št. 109/1, 48/12, 36/14 - odl. ZS, 46/15 in 10/18) v lasti občine.
 
ZUrep-2 v 7. točki 1. odstavka 3. člena določa, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena.
Iz zemljiškoknjižnega izpisa je razvidno, da so nepremičnine iz 1. točke izreka odločbe, opredeljene kot javno dobro. S tem, ko je nepremičnina v zemljiški knjigi že vpisana kot javno dobro oz. kot družbena lastnina v splošni rabi, je izkazano, da imajo nepremičnine, ki so predmet te odločbe, že pridobljen status grajenega javnega dobra.
 
 Po določbah 245. člena ZUreP-2 izda pristojna občinska uprava ugotovitveno odločbo, da je določeno zemljišče ali  objekt, zgrajen na njem, grajeno javno dobro lokalnega pomena, po uradni dolžnosti.
 
 V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa 245. člen ZUreP-2 za pridobitev statusa javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine, ki so navedene v 1. točki izreka te odločbe. 
 
Na podlagi določb 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 - ZSt-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 - ZUUJFO , 69/17, 11/18- ZIZ-L in 16/19 - ZNP-1) se pravno dejstvo, da je nepremičnina javno dobro, zaznamuje na podlagi dokončne ali pravnomočne odločbe pristojnega organa o določitvi statusa javnega dobra, zaznamba javnega dobra pa mora obsegati tudi podatek o vrsti javnega dobra. 
 
Po pravnomočnosti bo odločba posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo.
 
Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz. 3. točke izreka te odločbe. 
 
Ugotovitvena odločba je s tem utemeljena. 
 
Ugotovitvena odločba je izdana po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/1 - uradno prečiščeno besedilo, 14/18 - ZUUJFO, 84/15 - ZZEIP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš, v nadaljnjem besedilu ZUT) takse prosta.
 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dopustna pritožba na županu občine Oplotnica, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini  18,10 EUR po ZUT.
 
 
 
                                                                                                                  Aleš Hren  
                                                                                                                 direktor OU
VROČITI:
    -v zadevo
    -oglasna deska
    -spletna stran občine Oplotnica
 
 
 
Po pravnomočnosti odločbo prejme:
-zemljiška knjiga pristojnega sodišča
 
 


Javna naznanila

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine: Parc.št. 2059/74, k.o. Oplotnica

Datum objave: 23. 6. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 13. 7. 2020 23:59
Številka: 478-1/2020-23

Številka: 478-1/2020-23
Datum: 23.6.2020
 
Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) župan Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja
 
NAMERO
 o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine:
 
 

  1. Parc.št.  2059/74, k.o. Oplotnica, v izmeri    11,00m2 do celote ( 1/1).

 
 Prodajna  cena za nepremičnino znaša  362,00 EUR z DDV.
 
 
Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Oplotnica.
Zainteresirane osebe naj pošljejo svoje vloge v 20 dneh od objave te namere na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.
 
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi strošek davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalke ter strošek vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo.
 
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Bojana Vučina, telefon 02/ 845 09 05 ali na mail bojanav@oplotnica.si.
 
Župan lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
 
S spoštovanjem.
 
 
Župan občine Oplotnica
Matjaž OrterJavna naznanila

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine: Parc.št. 2059/73, k.o. Oplotnica

Datum objave: 23. 6. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 13. 7. 2020 23:59
Številka: 478-1/2020-22

Številka: 478-1/2020-22
Datum: 23. 6. 2020
 
Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) župan Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja
 
NAMERO
 o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine:
 
 

  1. Parc.št.  2059/73, k.o. Oplotnica, v izmeri    12,00m2 do celote ( 1/1).

 
 Prodajna  cena za nepremičnino znaša  395,00 EUR z DDV.
 
 
Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Oplotnica.
Zainteresirane osebe naj pošljejo svoje vloge v 20 dneh od objave te namere na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.
 
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi strošek davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalke ter strošek vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo.
 
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Bojana Vučina, telefon 02/ 845 09 05 ali na mail bojanav@oplotnica.si.
 
Župan lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
 
S spoštovanjem.
 
 
Župan občine Oplotnica
Matjaž OrterJavna naznanila

Obvestilo občanom in občankam občine Oplotnica - izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPN- Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica

Datum objave: 5. 6. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 30. 9. 2020 23:59
Številka: 350-50/2020-1

Spoštovane občanke, cenjeni občani občine Oplotnica,
 
Z občinskim prostorskim načrtom se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor. OPN je podlaga za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in določa pogoje za druge posege v prostor, razen na območjih, kjer je z OPN predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Namenska raba je določena s prostorskimi akti, zato jo je možno spremeniti samo s spremembo prostorskih aktov. Občinski prostorski plan vsebuje usmeritve za prostorski razvoj občine, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, za urejanje krajine in za razvoj gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture lokalnega pomena. Občina te usmeritve upošteva pri pripravi prostorskih aktov.
OPN predstavlja krovni prostorski dokument, ki bo podlaga za trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor na območju občine in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje občank in občanov, in bomo v postopek njegove priprave aktivno vključevali tudi javnost. Postopek izdelave OPN-a je predpisan z zakonodajo, zelo natančen in zahteven. Urejanje vsakega posameznega zemljišča je podvrženo številnim predpisom in zakonom.
Pobude za spremembe in dopolnitve morajo sloneti na izraženih razvojnih potrebah, ki naj bodo  ustrezno obrazložene in dokumentirane. V ta namen je Občina Oplotnica pripravila posebna obrazca za enostavne pobude in za zahtevnejše pobude (dostopna na spletnih straneh in  na sedežu Občine Oplotnica), ki pravilno izpolnjena in z zahtevanimi prilogami, vložena na sprejemno pisarno Občine Oplotnica,  štejeta kot pobuda za spremembo in dopolnitev OPN - a. 
 
Občina Oplotnica bo vse pobude proučila in se do njih opredelila, v postopek sprememb  pa bodo vključene tiste, ki bodo  v strokovni presoji ocenjene kot sprejemljive ter v skladu  splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora. 
Ker je na vse spremembe in dopolnitve OPN potrebno pridobiti pozitivna mnenja vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora, obstaja možnost, da bodo nekatere pobude, sicer s strani Občine opredeljene kot sprejemljive,  v procesu usklajevanj prostorskega akta izločene kot nesprejemljive. 
 
 
Rok za oddajo pobude
Občina je določila skrajni rok za sprejemanje pobud - 30.9.2020
Pobude, oddane po tem roku, ne bodo upoštevane v tem postopku, ampak bodo obravnavane v naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN. Prosimo vas, da se tega roka držite, saj bo Občina  Oplotnica v nasprotnem primeru vaše pobude arhivirala in obravnavala v naslednjem postopku. Zaradi dolgotrajnosti postopkov  priprave in sprejemanja prostorskih aktov pa lahko to pomeni  tudi večletno čakanje. Občina je namreč s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela jasna navodila, da morajo biti pobude obravnavane v vseh fazah postopka. Zato vas pozivamo da, v kolikor želite biti vključeni v ta postopek, pravočasno oddate pobudo.
Prav tako kot pobuda ne bo štela pripomba na javni razgrnitvi, v kolikor se bo nanašala na povsem nov poseg, ki v postopku ni bil obravnavan. Na javni razgrnitvi bo možno podati pripombe in predloge izključno na vsebine, ki so del sprememb in dopolnitev OPN že od začetka postopka.
Vabimo vas, da že zdaj pričnete z oddajo pobud za spremembe in dopolnitve OPN.
 
S spoštovanjem,
 
 
 
Župan Matjaž ORTER 

Ostali razpisi