Katalog informacij javnega značaja

Osebna izkaznica Občine Oplotnica

1. Osnovni podatki o katalogu

 • Naslov: Goriška cesta 4
 • Pošta: 2317 Oplotnica
 • Telefon: ++386 (0)2 845 09 00
 • Fax: ++386 (0)2 845 09 09
 • E-pošta: obcina@oplotnica.si
 • Župan: Matjaž Orter
 • Odgovorna uradna oseba: Matjaž Orter, župan
 • Datum prve objave kataloga: 01. 02. 2008
 • Datum zadnje spremembe: 07. 06. 2011
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.oplotnica.si

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

Organigram in podatki o organizaciji Občine Oplotnica:
Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij:
 • Pristojna oseba: Aleš Hren direktor/tajnik občinske uprave
 • Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
 • Telefon: 02 / 845 09 02
 • Faks.: 02 / 845 09 09
 • e-pošta: alesh@oplotnica.si
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja občine:
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:
Seznam vrst upravnih postopkov:
 • Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: povezava
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:
 • Sklici sej Občinskega sveta Občine Oplotnica: povezava
 • Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Oplotnica: povezava
 • Razpisi Občine Oplotnica: povezava
 • Stroškovnik (36. člen ZDIJZ): povezava, Uredba

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 • Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
  Ur.l. RS, št. 51/2006-uradno prečiščeno besedilo) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/2005, 119/2007), ki jo je izdala Vlada RS. 16. člen uredbe določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.
  Stroške posredovanja informacij javnega značaja določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/2005, 119/2007)
 • Uradne ure občinske uprave: povezava
 • Postopek za dostop do informacij javnega značaja: povezava

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: povezava
Skip to content