Župan

Matjaž OrterMatjaž ORTER Goriška c. 4 2317 Oplotnica tel.: 02 845 09 01 fax.: 02 845 09 09 e-pošta: obcina@oplotnica.si         (1) Župan predstavlja in zastopa občino. (2) Poleg tega župan predvsem:
  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta;
  • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna;
  • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta; sprejema načrt ravnanja s premičnim premoženjem v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, odloča o ravnanja s stvarnim premoženjem občine in sklene pravni posel;
  • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine; predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti direktorja občinske uprave za te naloge;
  • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje organov občinske uprave oz. notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic;
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave;
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
(3) Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.