Vprašalnik za pridobitev potrdila o ustreznosti projekta

VPRAŠALNIK ZA PRIDOBITEV POTRDILA O USTREZNOSTI PROJEKTA – OBRAZEC

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO, Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI !
1.         PODATKI O VLAGATELJU OZIROMA USTREZNOST VLAGATELJA
1.1.      Naziv vlagatelja …………………………………………………………………………..……………..
1.2.      Naslov /ulica, kraj, poštna številka/            ………………………………..…………………………….…….…………
1.3.      Kontaktna oseba vlagatelja                ………………………tel.:………..……e-mail:……………
1.4.      Matična številka                                 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1.5.      Šifra prevladujoče dejavnosti            ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
            in naziv te dejavnosti             ……………………………………………………………………….
1.6.     Velikost vlagatelja (obkrožite ustrezno)           majhna          srednja                        velika
1.7.            Vlagatelj posluje v sektorju (obkrožite ustrezno) – v kolikor posluje v spodaj navedenih sektorjih ne more pridobiti sredstev:
–          ribištvu
–          premogovništvu.
–          pridelave kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti.
–          predelave in trženja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kot je določeno v Uredbi (EGS),
–          jeklarstvu,
–          železarstvu in ,
–          industriji sintetičnih vlaken.
DA                 NE
1.8.            Sredstev ne more pridobiti tudi podjetje (obkroži ustrezno):
–          ki izvaja program prestrukturiranja, ki je v težavah ali je v postopku stečaja, prisilne poravnave  ali likvidacije;
–          v dejavnosti, povezani z izvozom v tretje države ali države članice, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
–          ki, pridobi pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
                                                            DA                       NE
1.8.            Vlagatelj posluje v sektorju transporta ali ladjedelništva (obkroži ustrezno) – za ta področja je potrebno upoštevati še posebna pravila.
DA                 NE
2.         PODATKI  O PREDVIDENEM INVESTICIJSKEM PROJEKTU OZIROMA NJEGOVA USTREZNOST 
2.1.      Naziv predvidene investicije (vpišite naziv predvidene investicije; napr: nakup stroja za lesno obdelavo, izgradnja hale za razširitev proizvodnje,…)
            ______________________________________________________________
2.2.            Opis predvidene investicije in njen cilj
______________________________________________________________
2.3.            Čas predvidene izvedbe investicije _________________________________
 
 
2.4.      Lokacija predvidene investicije (obvezno izpolniti)
            Naslov (naslov, pošta)            …………………………………………………………………………….
Občina                                    ………………………………………………………………………………
Regija (obkrožite ustrezno)  Pomurska, Podravska, Zasavska, Spodnjeposavska,
Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraško, Jugovzhodna Slovenija
Goriška, Gorenjska, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska
2.5.      Upravičeni stroški predvidene investicije (glej spremni dopis št. ):
 
Predvideni projekt bo začetna naložba v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
 
(Obkroži ustrezno)                                                              DA                  NE
2.5.1.      Predvidena investicija bo zajemala vlaganja v sledeča osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva (upravičeni  stroški):
Upravičeni stroški (označite ustrezno)
DA
NE
nakup zemljišč
stroški pripravljalnih študij in svetovanj (za mala in srednja podjetja do 50% dejanskih stroškov)
gradnja in nakup objektov
nakup strojev in nove opreme
nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
Okvirna višina upravičenih stroškov ___________________ EUR (najmanj v višini 5.000 eurov)
IZJAVLJAMO, da vse navedbe v obrazcu B ustrezajo dejanskemu stanju.
Datum:                                     Žig:                          Podpis odgovorne osebe:            ________________________                                              _________________________
 
Javni sklad RS za regionalni razvoj
Škrabčev trg 9a, 1310  Ribnica, tel: 01/8361-953, faks: 01/8361-956
Skip to content