Poziv interesentom za ugodna posojila Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj

Sektor za izvajanje spodbud

Številka: 8011-2/2007
Datum: 24.5.2007
 
 
 
 
Zadeva: Poziv interesentom za ugodna posojila Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj
Spoštovani,
V nadaljevanju vas želimo obvestiti, da bo Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljevanju besedila: Regionalni sklad) na podlagi Poslovnega in finančnega načrta za leto 2007 in sicer v roku meseca in pol do dveh mesecev objavil Javni razpis za podjetniške projekte (v nadaljevanju besedila: javni razpis), na katerega se bodo lahko prijavile vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko (v nadaljevanju besedila: podjetja).
Ker se uvrščajo ugodna posojila Regionalnega sklada med Regionalno državno pomoč, mora Regionalni sklad pri dodeljevanju posojil upoštevati 12. člen Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur.l.RS, št. 72/2006, s spremembami), ki pravi, da je »Ugodno posojilo, ki vsebuje regionalno državno pomoč je mogoče dodeliti samo, če je prosilec za tako posojilo vložil prošnjo pred začetkom izvajanja projekta in če mu je posojilodajalec pisno potrdil ustreznost projekta. Če se je projekt začel izvajati pred izdajo pisnega potrdila o ustreznosti projekta, projekt ni več upravičen do pomoči. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko se začno gradbena dela ali je sklenjena prva obvezujoča zaveza za naročilo opreme«.
V želji, da vam Regionalni sklad čim bolj olajša pridobitev tega potrdila, vam v prilogi pošiljamo v izpolnitev VPRAŠALNIK ZA PRIDOBITEV POTRDILA  – OBRAZEC B. Potrdilo o ustreznosti projekta oziroma predvidene investicije je neposredno povezano z možnostjo črpanja odobrenega posojila, saj upravičenost stroškov nastopi (se začne) z dnem izdaje potrdila Regionalnega sklada o ustreznosti projekta.
Ker so v obrazcu B navedeni le glavni izločitveni kriteriji in ker vam želimo prihraniti neposredne stroške, saj neizpolnjevanje razpisnih pogojev bodočega javnega razpisa oziroma izpolnjevanje izločitvenih kriterijev pomeni neuspešno prijavo na kasnejši javni razpis, vam v nadaljevanju v pomoč podajamo še dodatne razpisne pogoje bodočega javnega razpisa. Hkrati vam podajamo še dodatne upravičene stroške pri velikih oziroma malih in srednjih podjetjih.
Dodatni razpisni pogoji – predviden investicijski projekt v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se:
–          uporablja izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik pomoči,
–          vključi v aktivo podjetja,
–          obravnava, kot sredstva, ki se amortizirajo,
–          kupi od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%),
–          ostane v regiji vsaj 5 let po zaključku predvidene investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mala in srednja podjetja.
Vlagatelj mora za predviden investicijski projekt zagotoviti lastna sredstva v višini vsaj 25% upravičenih stroškov.
Dodatni upravičeni stroški za velika oziroma mala in srednja podjetja:
 
Vrste dodatnih upravičenih stroškov
Velikost podjetja
 
Velika podjetja
Mala in srednja podjetja
nematerialne naložbe največ do 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe
ni omejitve
nabavljena osnovna sredstva morajo biti  nova, razen če gre za prevzem je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa
ni omejitve, razen če gre za prevzem je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa
v primeru zakupa sredstev (ne pri zemljiščih ali zgradbah) v obliki finančnega zakupa mora biti z zakupno pogodbo predviden obvezen nakup (odkup) sredstev po izteku zakupa
zakup zemljišč in zgradb, če je zakupna pogodba sklenjena za obdobje najmanj petih let po predvidenem dokončanju naložbe za velika podjetja in najmanj treh let za mala in srednja podjetja
Upravičeni so tudi stroški dela na novo zaposlenih delavcev pri ustvarjanju delovnih mest, povezanih z izvedbo začetne naložbe za največ dveletno obdobje (bruto plača in obvezni prispevki za socialno varnost)
Neupravičeni stroški za velika oziroma mala in srednja podjetja:
 
Vrste neupravičenih stroškov
Velikost podjetja
 
Velika podjetja
Mala in srednja podjetja
nakup transportne opreme (premično premoženje)  v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta
Strošek davka na dodano vrednost
V kolikor ugotovite, da ne izpolnjujete kriterijev navedenih v obrazcu B, je prijava na javni razpis neracionalna, saj bo takšna vloga kot neutemeljena zavrnjena.
 
Regionalni sklad bo za vaš predvideni projekt odobril posojilo le v primeru če, boste po objavi javnega razpisa pravočasno vložili vlogo za odobritev posojila, če bo vloga popolna in če bo utemeljena. Hkrati bo vaš predvideni projekt moral prejeti dobro oceno (doseči bo moral vsaj 50% možnih točk) in biti konkurenčen med prispelimi projekti. V primeru, da projekt ne bo dosegel polovico od vseh možnih točk, ne bo šel v nadaljnjo obravnavo, četudi ne bi bilo konkurenčnih projektov. V lanskem letu je bilo potrebno za odobritev posojila doseči med 65 in 70 točk.
Izpolnitev obrazca B – Vprašalnik za pridobitev Potrdila o ustreznosti projekta vas kot prosilca v ničemer ne zavezuje h kandidaturi za kasnejšo odobritev posojila, niti ne vpliva na rezultat sodelovanja na javnem razpisu. Vpliva le na datum pričetka nastajanja upravičenih stroškov. (stroški lahko nastajajo šele po prejemu Potrdila o ustreznosti projekta).
Regionalni sklad bo razpisal ugodna posojila pod sledečimi posojilnimi pogoji:
–          obrestna mera: od EURIBOR + 0,25% do EURIBOR + 1,0% (odvisno od lokacije predvidene investicije)
–          skupna doba vračanja posojila:              do 20 let (z vključenim moratorijem), pri čemer praviloma ne more
                                                                       biti daljša od ekonomske dobe projekta
 
–          moratorij na odplačevanje posojila:       do 5 let (ni obvezen)
Najvišja možna odobritev posojila je praviloma 2 mio EUR na posojilojemalca.
V primeru, da vam bo Regionalni sklad za vaš predviden investicijski projekt odobril posojilo, boste morali poleg ureditve ustreznega zavarovanja posojila, poravnati tudi (v skladu z sprejetim Tarifnim pravilnikom s spremembami in dopolnitvami z dne 19.3.2007):
–          manipulativne stroške sklepanja pogodbe:    1,2% od zneska posojila, najmanj 62,59 EUR in največ
                                                                              417,29 EUR
 
–          stroške vodenja posojila:                                4,17 EUR mesečno.
Priporočamo vam, da priloženi obrazec B čimprej USTREZNO IZPOLNJEN IN PODPISAN  dostavite na naslov:
 
Javni sklad RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, s pripisom: PRIDOBITEV POTRDILA O USTREZNOSTI PROJEKTA.
 
Za vsa dodatna pojasnila lahko pokličete na telefonsko številko: (01) 836 19 53 ali obiščete našo spletno stran www.rdf-sklad.si.
Skip to content