Turistično sprehajalna pot Partovec

Partovec

Širše območje jezera je vključeno med naravne spomenike zaradi izjemne ekosistemske pestrosti.

 

Znak poti Partovec

Turistično sprehajalna pot Partovec

Dolžina: 5 km

Čas hoje:

 • od informativne table do ribnika – 45 minut
 • od ribnika, po rimski cesti  do Gostišča Sovič – 50 minut

Priporočena oblačila in obutev: športna, pohodna

Oprema poti:  urejena počivališča, označbe poti,

Upravljavci poti: TD TRTA Oplotnica, e-naslov: trtaoplotnica@gmail.com, tel. +386 31 618 688

Turistični vodniki:

 • Milica Sevšek: +386 31 618 688
 • Amalija Perbil: +386 41 437 795
 • Marija Perklič   +386 40 722 163

Ribnik

Upravljavci: Društvo KRAP Oplotnica, lubo.cencelj@gmail.com, tel. 041 372 314

Koča

 • Možen najem koče
 • Kapaciteta postelj: 6
 • Rezervacija koče: e-naslov: obcina@oplotnica.si, tel.št.:02 845 09 00
 • Lastnik: Občina Oplotnica

Opis poti

Na pot lahko krenemo peš iz Oplotnice po glavni cesti proti Slovenski Bistrici. Na Gmajni nas bo usmerila tabla na del pohodne poti, kjer je postavljen še en kozolček z informacijsko tablo. Lahko krenemo tudi od Gostišča Sovič, kjer nas prav tako opozarja turistična tabla na kozolčku. Pot zavije mimo ogromnih hrastov, manjšega kozolca, preko travnika, po nekaj minutah hoje smo že pri informacijski tabli na Gmajni.

Pot je položna, poteka po gozdu, večkrat tudi čez mostnice, ki nam omogočajo lažjo pot po močvirnih tleh. Ob poti lahko pozoren pohodnik opazi veliko naravnih zanimivosti, pozoren pa mora biti na označbe ob poti, ker pot poteka tudi ob in čez več kolovoznih poti. Ob poti so na več mestih klopi za počitek ali za opazovanje narave, krmišča za živali …

Pot se nadaljuje do ribnika Partovec, naprej pa poteka okrog ribnika in nas po lepi gozdni poti in travniku pripelje še do kapelice in napajališča, kjer so nekoč trgovci in drugi napajali živino … do ribnika in koče. Nazaj v Oplotnico se usmerimo po označeni poti ob gozdu, pod krajem Raskovec do rimske ceste, po rimski cesti do Gostišča Sovič in v Oplotnico.

Prenesi zloženko Partovec (pdf)

Skrbnik poti: Turistično društvo Trta Oplotnica
GSM: 031 618 688

Naravni spomenik Partovec – območje z edinstvenimi naravnimi zakladi

Jugovzhodno od Oplotnice se nahaja manjši ribnik Partovec. Ribnik z okoliškim traviščem in gozdom okrog njega je habitat ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in redek mokriščni ekosistem. Zaradi značilnosti narave je območje zavarovano kot naravni spomenik. Zavarovan je z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti. V tem območju veljajo varstveni režimi za gozdno naravno dediščino za botanično in za zoološko naravno dediščino.

Naravni spomenik Partovec se nahaja na južnem obronku Pohorja t.j. na Oplotniškem polju. V 80- tih letih je bila na tem območju izvedena melioracija s tem pa so se vijugasti potoki, med katerimi so rasle jelše in vrbe močno degradirali. Tako se je ves obvodni in vodni živelj preselil v zavetje gozda Partovec, ki velja za enega največjih nižinskih gozdov v tem delu Slovenije. V osrčju Partovškega gozda se nahaja tudi umetno nastal ribnik. Tega je dal zajeziti grof Windischgretz, ki je bil v preteklosti tudi lastnik večine gozda Partovec.

Danes je širše območje jezera vključeno med naravne spomenike zaradi izjemne ekosistemske pestrosti.

Občina Oplotnica je leta 2015 uveljavila predkupno pravico na koči Partovec in jo odkupila od takratnega lastnika GG Maribor. Glede na vizijo razvoja občine, je ta biotop vključen kot pomembna destinacija območja, s ciljem razvoja in učinkovitega upravljanja turističnih destinacij in oblikovanja integralnih turističnih produktov za mreženje naravne in kulturne dediščine ter tradicijo območja.

Za ribnik je bilo 2012 izdano vodno dovoljenje za neposredno rabo vode in drugo rabo, ki presega splošno rabo – za ureditev vodnega biotopa na ribniku Partovec, ki velja do 28. 2. 2042.

Dostop do ribnika in koče je urejen po gozdni cesti, ki je namenjena tudi gospodarjenju z gozdom. Okoliški gozdovi so v lasti RS, v soupravljanju in sorazpolaganju družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

V letih od 1826, ko je graščino v Oplotnici kupil grof Weriand Windischgraetez pa vse do leta 1945 je do Partovca vodila s kamnom tlakovana pot. Ribnik z okolico je bil urejen kot grajsko sprehajališče in park s prinesenimi pernatimi in drugimi divjimi živalmi.

Skrb za urejeno turistično-sprehajalno pot Partovec in ribnik z okolico je v domeni društev

Turistično društvo TRTA Oplotnica vsako leto čistijo pot, obnavljajo dotrajane mostnice,  koše za smeti, označbe poti oziroma skrbijo za urejenost turistično sprehajalne poti nasploh ter izvajajo promocijo poti z različnimi turističnimi prireditvami, s katerimi privabijo obiskovalce od blizu in daleč.

Ribnik Partovec z okolico ureja društvo Krap Partovec. Redno urejajo okolico koče Partovec ter skrbijo za ohranitev redkih rastlinskih in živalskih vrst v ribniku in neposredni bližini ribnika.

Skupni projekt občin, ki se združujejo v LAS »Od Pohorja do Bohorja«, z imenom »NA TURO POHORJE BOHOR« zajema tudi ureditev turistične sprehajalne poti Partovec. Projekt je sofinanciran s sredstvi CLLD. Sprehajalna pot se je dopolnila s postavitvijo klopi, košev za smeti,  tabel, spletne strani in izdajo zloženke.

Biotska pestrost

V Partovcu lahko najdemo različne rastlinske vrste kot so: Smreka, Bor, Hrast, Kostanj, Bukev ter mnoge druge drevesa in talne rastline.

Pod živalske vrste v Partovcu pa sodijo: srna, zajec, veverica, polh, miš, divji prašič, kuna in tudi vodne vrste kot so: raca, krap in drugi.

Zaščitene rastline

Kranjsko sito, Češki saš, navadi rogolist, jajčasto sito, vretenčasti rmanec, kodrasti in bleščeči drisavec, enostavni ježek, Michelijeva ostrica, močvirska ludvigija.

Vodni ekosistem jezera

Je redki vodni biotop in pomemben življenjski prostor številnih rastlin in živali.

Rastlinski svet

Močvirje in voda – skrivnostni predeli narave, katerih si človek nikoli ni povsem podredil, zato nam delujejo še toliko bolj posebni.

Ste se morda kdaj na sprehodu poskušali približati vodi, ki jo obdaja širok pas rastlinja? Ob takšnem bujnem obrežju je to nekoliko težje in tvegano, saj se lahko kmalu znajdete v drugem svetu, ki ga gledate s povsem drugačne perspektive …

Veliko rastlin, ki jih srečujemo v urbanem okolju, je kultiviranih. V naravnih okoljih pa lahko srečamo rastline, ki krajino oblikujejo in naseljujejo že tisoče in milijone let. Mnoge med njimi pa imajo tudi funkcijo čistilnih rastlin. Te rastline so naravni sistemi za zaščito in obnovo jezera, saj se s pomočjo njih poveča samoobrambna sposobnost in kakovost vode v jezeru. S pomočjo čistilnih rastlin, ki se nahajajo v jezeru in ob robu jezera ima jezero sposobnost, da se samo čisti hkrati pa nam čistilne rastline dajejo vizualno lepoto jezera.

Če želite spoznati tiste, ki sta jim voda in močvirje dom, vam obiska naravnega spomenika Partovec zagotovo ne bo žal.

Živalski svet

Kljub temu, da si ta obrežni pas največkrat prisvojijo rastline iste vrste ali nekaj vrst,  je med in okoli njih zelo živahno. Za mnoge živali je to dom, prebivališče, skrivališče in še kaj bi se lahko našlo.

Predvsem  pa smo v naravnem spomeniku Partovec ponosni na eno redkih slovenskih sladkovodnih školjk. To je POTOČNI ŠKRŽEK, ki počasi prehaja na rdeči seznam ogroženih živalskih vrst. Ta školjka ima posebnost, saj živi v simbiozi z ribo PEZDIRK, ki jo na tem naravnem območju Partovca najdemo med melioriranimi potočki. Tod najdemo tudi rake JELŠEVCE, ki so ravno tako indikatorji čiste vode. To mokrišče je pomembno še zaradi ene živali, ki je zaradi človeškega posega v naravo že skoraj izumrla. To je želva SKLEDNICA. Ob prihodih v jesen pa je na tem območju pomembno počivališče GOSI. Ravno tako je na tem delu prisotna BELA SIVA ČAPLJA in seveda PTICE UJEDE. Čar ribnika Partovec pa mu dajejo slušno in vizualno podobo ogromno, ogromno ŽAB.

Kajti ravno to je tisto, da ljudje ko pridejo ali kakorkoli zaidejo na to območje vedno rečejo: » VAV KAJ TAKEGA PA ŽE DOLGO NE!«

Ravno tako srečamo v gozdu Partovec tudi »KOTANJE, MOKRIŠČA«, ki so nastala z izkopavanjem gline oziroma ilovice, iz katere so delali opeko. In hote ali nehote so sedaj pribežališča različnih živali. Tod pa so našle svoje domovanje tudi krastače, žabe in pupki.

Gozdni ekosistemi

V naravnem gozdu rastejo hrast dob, smreka, črna jelša, bukev in bor. Kjer je vlažnost prsti visoka uspevajo še črna jelša, praprot, šašje in trstičevje.

V antropogenem gozdu prevladujeta jesen in črna jelša.

Čistilne rastline

Za svojo rast porabljajo hranila iz okolja, s tem čistijo vodo in prsti.

Travniški ekosistem z gozdnim robom

Travnik večkrat letno kosijo za krmo, na njem rastejo različne vrste trav, detelja, rman, širokolistni in ozkolistni trpotec …

Gozdni rob je z grmičevjem in nižjim drevjem zatočišče številnim živalim in ščiti jezero pred onesnaževanjem.

Močvirski ekosistem

Je življenjski prostor vodnim drsalcem, kačjim pastirjem in drugim živalim. Z vlagoljubnimi rastlinami se čisti voda in prsti.

Območje je tudi del območja, ki je določen kot:

 • botanična, zoološka in ekosistemska naravna vrednota lokalnega pomena 6136 Partovec (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot)
 • ekološko pomembno območje 41200 Pohorje (Uredba o ekološko pomembnih območjih)
Skip to content