Razpisi

Javni pozivi

Predlog kandidata za komisijo občinskega sveta

Datum objave: 18. 5. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 15. 6. 2018 23:59
Številka: 032-5/2014-112

OBČINA OPLOTNICA
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina@oplotnica.si


Številka: 032-5/2014-112
Datum: 15. 5. 2018PREDSTAVNIKI POLITIČNIH STRANKZadeva: Predlog kandidata za komisijo občinskega sveta

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Oplotnica (UGSO, št. 49/15), vaz pozivamo, da podate predlog za enega člana Komisije za gospodarstvo in turizem Občine Oplotnica, ker je en član podal odstopno izjavo.

Prosimo vas, da nam predlog kandidata sporočite v roku 30 dni od prejema dopisa oziroma najkasneje do 15. 6. 2018 na naslov:
OBČINA OPLOTNICA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica.


S spoštovanjem in lep pozdrav.

Franc Fideršek
Predsednik

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS - o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Oplotnica v letu 2018

Datum objave: 16. 5. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 10. 7. 2018 23:59
Številka: 330-004/2018-1

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 - ZdZPVHVVR in 26/14), Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2018 (UGSO, št. 16/18) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 - 2020 (UGSO, št. 53/15) ter v skladu z 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) objavlja

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Oplotnica v letu 2018


Številka: 330-004/2018-1
Oplotnica, 15. 5. 2018


Župan Občine Oplotnica Matjaž Orter

Javni razpisi

Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

Datum objave: 14. 5. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 12. 9. 2018 23:59
Številka:

Na voljo 15 mio EUR za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Naslov: Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrarstvo in prehrano

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Upravičeni stroški:
• stroški ureditve objektov,
• stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT,
• prispevek v naravi,
• stroški neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (projektna prijava, projektna in tehnična dokumentacija, poslovni načrt, različne študije, stroški informiranja in obveščanja javnosti ).

Višina sredstev: 15.000.000 EUR od tega
• 6.000.000 eurov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
• 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja (sklop B).

Višina subvencije 30% upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za:
• 5% za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov
• 5% za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti
• 5% za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v dobrobit živali
• 5%, če je vsaj 50% vseh kmetijskih zemljišč vključenih v OMD
• 10% za naložbe upravičencev, katerih sedež oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih
• 20% za naložbe mladih kmetov.

Rok za oddajo: 12. septembra 2018 do 24. ure

Javna naznanila

Prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Oplotnica

Datum objave: 8. 5. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 22. 5. 2018 0:00
Številka: 352-1/2018-11

PREDNOSTNA LISTA

Občina Oplotnica na osnovi Javnega razpisa za ugotovitev upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega 30. Marca 2018 , objavlja


Prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Oplotnica


Zap.št.: 1
Priimek in ime: FLIS SIMONA
Stalni naslov: Dobriška vas 9, 3210 Slovenske Konjice
Št. družinskih članov: 2
Št. točk: 300


Opomba: Udeleženci razpisa se lahko v 15 dneh od prejema odločbe o uvrstitvi na listo
(če se ne strinjajo s točkovanjem) pritožijo pisno pri županu Občine Oplotnica.


Številka: 352-1/2018- 11
Datum: 7.5.2018

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Potekli razpisi

Poročila o namenski porabi javnij sredstev,  dodeljenih po javnih razpisih za sofinanciranje programov društev