Razpisi

Javni pozivi

Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje komisij občinskega sveta Občine Oplotnica in nadzornega odbora Občine Oplotnica

Datum objave: 15. 1. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 23. 1. 2019 17:00
Številka: 032-0001/2019-5


OBČINA OPLOTNICA

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina@oplotnica.si
Številka: 032-1/2019-5
Datum: 15. 1. 2019
 
 
JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE KOMISIJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE OPLOTNICA IN NADZORNEGA ODBORA OBČINE OPLOTNICA
 
 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Oplotnica (UGSO št. 49/15) in 60. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica - v nadaljevanju poslovnik (UGSO št. 49/15)  ima Občinski svet Občine Oplotnica svoja stalna delovna telesa. Postopek za oblikovanje komisij občinskega sveta se izvede tako, da Komisija za mandatna  vprašanja, volitve in imenovanja pripravi javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje komisij.
 
Za obravnavo predloga sestave občinskih komisij in nadzornega odbora prosim, da predlagate kandidate za posamezne komisije in za nadzorni odbor, in sicer:

Statutarna pravna komisija ima na podlagi 61. člena poslovnika predsednika in dva člana,
Komisija za družbene in društvene dejavnosti ima na podlagi 62. člena poslovnika predsednika in štiri člane,
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino, lovstvo in ribištvo ima na podlagi 63. člena poslovnika predsednika in štiri člane,
Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in investicije ima na podlagi 64. člena poslovnika predsednika in štiri člane,
Komisija za gospodarstvo in turizem ima na podlagi 65. člena poslovnika predsednika in štiri člane,
Komisija za premoženje ima na podlagi 66. člena poslovnika predsednika in štiri člane,
Komisija za priznanja in oblikovanja ima na podlagi 67. člena poslovnika predsednika in dva člana,
Komisija za zadeve mladih ima na podlagi 68. člena poslovnika predsednika in štiri člane,
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima na podlagi 69. člena predsednika in dva člana,
Nadzorni odbor ima na podlagi 39. člena Statuta Občine Oplotnica pet članov, ki morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in ne smejo biti člani občinskega sveta.

 
Na podlagi 26. člena Statuta Občine Oplotnica člane stalnega delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog  kandidatov za člane stalnih delovnih teles pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za obravnavo na Občinskem svetu Občine Oplotnica.
 
Prosim, da svoje predloge kandidatov sporočite v roku 8 dni oziroma najkasneje do, 23. 1. 2019 do 17. ure na naslov:
OBČINA OPLOTNICA, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.
 
Predlogu mora biti priloženo soglasje kandidata (priložen obrazec).
 
S spoštovanjem,
 
                                                                                        predsednik
                                                                                        Komisije za mandatna vprašanja,
                                                                                         volitve in imenovanja
                                                                                         Marjan Dečar
 
 
 Priloga:
-          soglasje kandidata.
 
 Objavljeno:
-          na spletni strani Občine Oplotnica,
-          na oglasni deski Občine Oplotnica.
 
Poslano:
-          predstavnikom političnih strank,
-          zbirki dokumentarnega gradiva.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za vložitev predlogov za podelitev priznanj na področju kulture Občine Oplotnica 2019

Datum objave: 28. 12. 2018 10:00
Razpis se zaključi: 15. 1. 2019 23:59
Številka: 6100-1/2019-1


Razpisno dokumentacijo sestavljajo:


1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj  na področju kulture Občine  Oplotnica 2019 '
2.  Obrazci - Predlog za podelitev priznanj na področju kulture Občine Oplotnica 2019 - javni razpis


Številka: 6100-1/2019-1
Datum:  28. 12. 2018


Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Potekli razpisi