Razpisi

Javna naznanila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnine

Datum objave: 4. 7. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 25. 7. 2018 23:59
Številka: 478-6/2018-29

Številka: 478-6/2018-29
Datum: 4.7.2018


Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalih skupnosti (Uradni list RS, št. 12/2018) župan občine Oplotnica izdaja


Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnine:

1. Parc.št. 1000/1 k.o. Brezje pri Oplotnici.
2. Parc.št. 1000/3 k.o. Brezje pri Oplotnici.


Občina Oplotnica namerava skleniti neposredno pogodbo z znanim kupcem za naslednje zemljišče parc.št. 1000/1, 1000/3 k.o. Brezje pri Oplotnici.


S spoštovanjem.

Župan občine Oplotnica
Matjaž Orter

Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2018

Datum objave: 5. 6. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2018 0:00
Številka: 320-1/2018-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica (UGSO, št. 49/16) Občina Oplotnica, razpisuje


Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2018


Številka: 320-1/2018-1
Datum: 1. 6. 2018


Župan Matjaž Orter

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS - o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Oplotnica v letu 2018

Datum objave: 16. 5. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 10. 7. 2018 23:59
Številka: 330-004/2018-1

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 - ZdZPVHVVR in 26/14), Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2018 (UGSO, št. 16/18) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 - 2020 (UGSO, št. 53/15) ter v skladu z 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) objavlja

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Oplotnica v letu 2018


Številka: 330-004/2018-1
Oplotnica, 15. 5. 2018


Župan Občine Oplotnica Matjaž Orter

Javni razpisi

Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

Datum objave: 14. 5. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 12. 9. 2018 23:59
Številka:

Na voljo 15 mio EUR za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Naslov: Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrarstvo in prehrano

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Upravičeni stroški:
• stroški ureditve objektov,
• stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT,
• prispevek v naravi,
• stroški neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (projektna prijava, projektna in tehnična dokumentacija, poslovni načrt, različne študije, stroški informiranja in obveščanja javnosti ).

Višina sredstev: 15.000.000 EUR od tega
• 6.000.000 eurov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
• 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja (sklop B).

Višina subvencije 30% upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za:
• 5% za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov
• 5% za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti
• 5% za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v dobrobit živali
• 5%, če je vsaj 50% vseh kmetijskih zemljišč vključenih v OMD
• 10% za naložbe upravičencev, katerih sedež oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih
• 20% za naložbe mladih kmetov.

Rok za oddajo: 12. septembra 2018 do 24. ure

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Potekli razpisi