Razpisi

Javna naznanila

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

Datum objave: 23. 4. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 13. 5. 2018 23:59
Številka: 478-6/2018-4

Številka: 478-6/2018-4
Datum: 23.4.2018

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) občina Oplotnica objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

1. Parc.št. 2059/46 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 428,00€.
2. Parc.št. 2059/48 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 2.270,00€.
3. Parc.št. 2059/49 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 1.809,00€.
4. Parc.št. 2059/50 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 1.941,00€.
5. Parc.št. 2059/51 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 461,00€.
6. Parc.št. 2059/52 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 2.204,00€.
7. Parc.št. 2059/54 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 1.316,00€.
8. Parc.št. 2059/55 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 658,00€.
9. Parc.št. 2059/56 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 592,00€.
10. Parc.št. 2059/57 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 362,00€.
11. Parc.št. 2059/58 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 329,00€.
12. Parc.št. 2059/59 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 592,00€.
13. Parc.št. 2059/60 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 625,00€.
14. Parc.št. 2059/61 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 757,00€.
15. Parc.št. 2059/62 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 395,00€.

Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin nosi kupec.
Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Oplotnica.
Vse interesente za nakup predmetnih nepremičnin vabimo, da oddajo svojo pisno ponudbo na naslov Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, oziroma po elektronski pošti na e-naslov obcina@oplotnica.si.

Rok za predložitev ponudb je 20 dni od dneva objave na spletni strani občine Oplotnica.
Ponudba mora vsebovati:
- podatke o ponudniku (Obrazec št. 1)
- ponudbeno ceno za predmetno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od prodajne cene (obrazec št. 2)
- izjavo ponudnika, da sprejema pogoje prodaje (obrazec št. 3)

S spoštovanjem.

Župan občine Oplotnica
Matjaž Orter

Javne objave in razpisi

ODLOČBO o ugotovitvi, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena

Datum objave: 23. 4. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 8. 5. 2018 23:59
Številka: 478-6/2018-2

Številka: 478-6/2018-2
Datum: 20.4.2018

Občinska uprava Občine Oplotnica izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US:U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010 in 82/2013), na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15), na podlagi 23. člena v povezavi z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05 ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US:U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US:U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 862/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, 110/13, 110/13-ZDavNepr in 19/15, v nadaljevanju ZGO-1) v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO
o ugotovitvi, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena


1. Ugotovi se, da ima nepremičnina:
- parc.št. 819/0, k.o. 758- Okoška vas
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta.

2. Ta odločba se po pravnomočnosti pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču preko portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije zaradi vpisa zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena-občinska cesta na pravno osebo: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, matična številka:1357506000 do celote (1/1).
3. Posebni stroški postopka niso nastali.


Obrazložitev

Nepremičnina iz 1. točke te odločbe je v lasti Občine Oplotnica.

Navedena nepremičnina v naravi predstavljajo javno pot- cesto, ki se šteje za grajeno javno dobro lokalnega pomena - občinska cesta. Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

V 211. členu ZGO-1 je določeno, da grajeno javno dobro določajo taksativno določeni zakoni in na njihovi podlagi izdani izvršilni predpisi, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo in druge objekte v splošni rabi. V predhodnih določbah tega člena je torej urejena pravna podlaga v zvezi z institutom javnega dobra za odločanje, med drugim tudi po 212. členu ZGO-1, torej za urejanje utečenega stanja.

V 212. členu so določeni pogoji za formalno ureditev statusa grajenega javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena. Za ugotovitev dejanskega stanja zadostuje že predmetna odločba, ki je podlaga za vknjižbo zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena-občinska cesta, v korist lastnika navedene nepremičnine, to je Občina Oplotnica.

V skladu s 21. členom ZGO-1 se lahko objektu ali delu objekta, ki ima pridobljen status javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena, takšen status določi z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojni upravni organ.

Ugotovljeno je bilo, da ima nepremičnina, navedena v 1. točki te odločbe že pridobljen status javnega dobra. Na podlagi te odločbe se samo formalno uskladi vpis zaznambe statusa grajenega javnega dobra - občinska cesta v zemljiški knjigi. Z izdajo te odločbe se ne posega v že pridobljen status javnega dobra. Glede na navedeno in ob smiselni uporabi 212. člena ZGO-1 se smatra, da za pridobitev statusa grajenega javnega dobra predhodno ni potreben sklep občinskega sveta, kot je sicer predvideno za pridobitev statusa.

V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih 212. člen ZGO-1 določa za pridobitev statusa javnega dobra lokalnega pomena za navedeno nepremičnino.

S tem je odločba utemeljena.

Občinska uprava občine Oplotnica bo to odločbo po pravnomočnosti posredovala zemljiškoknjižnemu sodišču preko Portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v izvedbo.

Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je v skladu z 22. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J in 32/16) takse prosta.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Oplotnica v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se lahko vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal. Za pritožbe se plača taksa po tar.št. 2 ZUT v višini 18,10€.


Postopek vodila in odločila:
Bojana Vučina

Javne objave in razpisi

ODLOČBA v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 23. 4. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 8. 5. 2018 23:59
Številka: 478-6/2018-3

Številka: 478-6/2018-3
Datum: 23.4.2018


Občinska uprava Občine Oplotnica izdaja po uradni dolžnosti na podlagi 23. člena v povezavi s 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05 ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US:U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US:U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 862/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, 110/13, 110/13-ZDavNepr in 19/15, v nadaljevanju ZGO-1) ob uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US:U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010 in 82/2013 v nadaljevanju ZUP) ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Oplotnica, sprejetega na 16. redni seji dne 30.3.2018, v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, naslednjo

ODLOČBO

1. Na nepremičnini
parc.št. 1000/3 k.o. 762- Brezje pri Oplotnici (ID 6747724)
parc.št. 3028/0 k.o. 763 - Oplotnica (ID 3353958)
parc.št. 1006/5 k.o. 762- Brezje pri Oplotnici (ID 787490)
parc.št. 1000/1 k.o. 762- Brezje pri Oplotnici (ID 6747723)
parc.št. 1219/4 k.o. 764- Zgornje Grušovje (ID 2753464)
se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. Ta odločba se po pravnomočnosti posreduje sodišču zaradi izvedbe vpisa opredeljenega v 1. točki izreka te odločbe v zemljiško knjigo.

3. V tem postopku niso nastali posebni stroški.


Obrazložitev

Nepremičnine navedene v prvi točki izreka te odločbe predstavljajo opuščeni del javnih poti na območju kmetijskih zemljišč, iz vpogleda v zemljiško knjigo pa izhaja, da imajo dodeljen status javnega dobra.
Nepremičnine v naravi ne predstavljajo javne ceste, ampak zatravljene površine. Zaradi navedenega ni ovir za nadaljevanje postopka ukinitve javnega dobra pri zgoraj navedenih nepremičninah, saj le te ne služijo več namenu splošne rabe.
Občinski svet Občine Oplotnica je na svoji 16. redni seji dne 30.3.2018, na zahtevo župana Občine Oplotnica sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri zgoraj navedenih nepremičninah.
V postopku je bilo ugotovljeno, da so bili izpolnjeni vsi pogoji, ki jih 23. člen Zakona o graditvi objektov določa za ukinitev statusa javnega dobra. Glede na sprejeto odločitev Občinskega sveta je odločba občinske uprave Občine Oplotnica utemeljena.

Vročitev te odločbe se v skladu z 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. ZUP-UPB2 24/2006, 105/2006-ZUS, 126/2007, 65/2008, 8/2010) izvede z javnim naznanilom na oglasni deski organa, na spletni strani organa, ki je to odločbo izdal. Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od takšne izvedbe javnega naznanila.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) takse prosta.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Oplotnica v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se lahko vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal. Za pritožbe se plača taksa po tar.št. 2 ZUT v višini 18,10€.


Postopek vodila in odločila:
Bojana Vučina

Javni razpisi

Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Oplotnica 2018

Datum objave: 17. 4. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 3. 5. 2018 23:59
Številka: 094-1/2018-1

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Oplotnica 2018 '
2. Obrazci - Predlog za podelitev priznanj Občine Oplotnica 2018 - javni razpis


Številka: 094-1/2018-1
Datum: 17. 4. 2018

Javni pozivi

Javni poziv za izbiro gostinske ponudbe na osrednji prireditvi ob 20. jubilejnem občinskem prazniku Občine Oplotnica

Datum objave: 20. 2. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 26. 4. 2018 23:59
Številka:

Številka:081-1/2018-4
Datum: 14.2.2018

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB

Občina oplotnica objavlja javni poziv za izbiro gostinske ponudbe na osrednji prireditvi ob 20. jubilejnem občinskem prazniku Občine Oplotnica, ki bo v nedeljo 27.5.2018 od 16. do 22. ure na ploščadi grajskega kompleksa v Oplotnici.

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da ima registrirano gostinsko dejavnost
- da ima primerno lastno opremo za izvajanje gostinske ponudbe (točilni pult, stole - klopi, mize,….)
- da ima sedež podjetja v občini Oplotnica
- da ima zagotovljeno ustrezno delovno silo za postrežbo
- da ima urejeno zbiranje odpadkov

Izbran bo tisti prijavljeni ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje iz poziva. Prednost pri izbiri ima tisti ponudnik, ki prejšnje leto ni bil ponudnik gostinskih storitev na prireditvi občinskega praznika.

Prostor kjer se bo vršila gostinska ponudba določi občina. Izbran ponudnik je za uporabo prostora občini dolžan plačati 300,00 EUR (neto cena).

Rok za oddajo ponudbe: do 26.4.2018.

Ponudba se lahko odda osebno v tajništvu občine, po pošti ali se pošlje na e-naslov: irenac@oplotnica.si.

Informacije: alesh@oplotnica.si, tel. št. 02 845 09 02.

Irena Cehtl, svetovalka

Direktor Občinske uprave:
Aleš Hren

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Potekli razpisi

Poročila o namenski porabi javnij sredstev,  dodeljenih po javnih razpisih za sofinanciranje programov društev