Razpisi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS - Rekonstrukcija LC440251 Oplotnica - Koroška vas v naselju Božje

Datum objave: 13. 6. 2017 10:30
Razpis se zaključi: 20. 6. 2017 12:00
Številka: 430-3/2017-2

Naročnik, Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) ter vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Predmet naročila: Rekonstrukcija LC440251 Oplotnica - Koroška vas v naselju Božje
Delo obsega: Preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje
Oznaka naročila: 430-3/2017
Okvirni plan izvedbe: Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe
Zaključek del: najkasneje v roku 1 meseca od podpisa pogodbe
Oddaja ponudb : rok: 20. 6. 2017 do 12:00 na sedežu naročnika
Javno odpiranje ponudb: 20. 6. 2017 ob 12:30 na sedežu naročnika
Kontaktna oseba naročila: Bojana Vučina
e-pošta: bojanav@oplotnica.si

Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe.

Ponudniki lahko v ponudbo priložijo tudi kopije obrazcev, dokazil in referenčnih potrdil, ki so jih uporabili v predhodno neuspelem postopku, objavljenim dne 23. 5. 2017, pod številko objave JN005276/2017-W01.

Javna naznanila

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino kolesarnico (ID znak 763-1-20)

Datum objave: 31. 5. 2017 10:00
Razpis se zaključi: 15. 6. 2017 23:59
Številka: 478-2/2017-36

Občina Oplotnica namerava skleniti neposredno pogodbo za nepremičnino - kolesarnico ( ID znak 763-1-20), stanovanjsko poslovnega objekta na Prešernovi cesti 29a, Oplotnica. Nepremičnina je solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini.

Javna naznanila

O D L O Č B A

Datum objave: 30. 5. 2017 12:00
Razpis se zaključi: 14. 6. 2017 23:59
Številka: 478-2/2017-39

1. Nepremičnina z ID znakom 763-2975/6-0, parc.št. 2975/6 k.o. 763- Oplotnica (ID 2514724) je javno dobro v lasti Občine Oplotnica.

2. Odvzame se status javnega dobra nepremičnini z ID znakom 763-2975/6-0, parc.št. 2975/6 k.o. 763- Oplotnica (ID 2514724).

3. Pri nepremičnini z ID znakom 763-2975/6-0, parc.št. 2975/6 k.o. 763- Oplotnica (ID 2514724) se vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, matična številka:1357506000, do celote (1/1).

4. Izbris zaznambe o javnem dobru in vpis lastninske pravice na nepremičnini iz 1. točke tega izreka se bo opravil po pravnomočnosti te odločbe.


5. Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2017

Datum objave: 23. 5. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2017 23:59
Številka: 320-1/2017-5

Razpisno dokumentacijo obsega:

- Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2017

- Vloga za pridobitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev iz proračuna Občine Oplotnica - obrazec D1

- Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev

- Zahtevek za izplačilo sredstev in poročilo o izvedbi prireditve ali dejavnosti- obrazec D2

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA IN DONATORSTVA V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017, OBJAVLJEN 23. 5. 2017


Razpisna dokumentacija se popravi na obrazcu vloge D1 na strani 4 in 5 v točki 12/ 2, 3.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Oplotnica v letu 2017

Datum objave: 22. 5. 2017 15:00
Razpis se zaključi: 30. 6. 2017 23:59
Številka: 330-003/2017-1

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za leto 2017, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013, pod identifikacijsko številko priglasitve K-BE096-1357506-2015) in Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013, pod identifikacijsko številko priglasitve M001-1357506-2015.

Javni pozivi

Obvestilo in poziv občanom za prevzem gradbenih projektov

Datum objave: 4. 5. 2017 11:00
Razpis se zaključi: 16. 6. 2017 13:00
Številka: 023-3/2017/16

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča občane, da na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju iz zbirk dokumentarnega gradiva odbira in izloča gradbene projekte individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih objektov, ki jim je potekel rok hrambe, oziroma letnike 2003 do 2006.
Občani, ki jim je bilo izdano gradbeno dovoljenje v letih 2003, 2004, 2005 in 2006, lahko prevzamejo gradbene projekte v času uradnih ur od 15. 5. 2017do 16. 6. 2017.
Prevzem projektov bo v vložišču Upravne enote Slovenska Bistrica, po predhodnem osebnem dogovoru oziroma naročilu na telefonsko številko 02/805 55 00 ali 02/805 55 24 ali na elektronski naslov ue.slbistrica@gov.si. Ob naročilu stranke navedejo številko gradbenega dovoljenja in ime investitorja.
Po poteku roka za prevzem bodo gradbeni projekti iz navedenega obdobja izločeni iz arhiva Upravne enote Slovenska Bistrica in uničeni.

Mag. Emil Trontelj
načelnik

Javni razpisi

Program razvoja podeželja

Datum objave: 1. 3. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 30. 6. 2017 0:00
Številka: 3310-64/2015/7

Okvirni termisnki načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 v prvi polovici leta 2017

Potekli razpisi

Poročila