Razpisi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OSTALIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Datum objave: 20. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 8. 2017 0:00
Številka: 093-0016/2017-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OSTALIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:


1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov ostalih društev in organizacij v občini Oplotnica za leto 2017'

2. Obrazci - Prijavni obrazec - javni razpis

3. Vzorec pogodbe

4. Obrazec 3 OD


Številka: 093-0016/2017-1
Datum: 19. 7. 2017

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Datum objave: 20. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 8. 2017 12:00
Številka: 690-0002/2017-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna občine Oplotnica v letu 2017 '

2. Obrazci - Prijavni obrazec - javni razpis

3. Vzorec pogodbe

4. Obrazec 3 M


Številka: 690-0002/2017-1
Datum: 19.7.2017

Javna naznanila

ODLOČBA - v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1214/20 k.o. 764 - Zgornje Grušovje

Datum objave: 20. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 4. 8. 2017 0:00
Številka: 478-2/2017-51

OBČINA OPLOTNICA
OBČINSKI SVET
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina@oplotnica.si
Številka: 478-2/2017-51
Datum: 20.7.2017

Občina Oplotnica, Občinska uprava Občine Oplotnica izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15), na podlagi 23. člena v povezavi s 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05 ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US:U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US:U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 862/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, 110/13, 110/13-ZDavNepr in 19/15, v nadaljevanju ZGO-1) ob uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US:U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010 in 82/2013 v nadaljevanju ZUP) ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Oplotnica, sprejetega na 13. redni seji dne 30.6.2017, v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1214/20 k.o. 764 - Zgornje Grušovje, naslednjo

ODLOČBO

1. Nepremičnina z ID znakom 764-1214/20, parc.št. 1214/20 k.o. 764- Zgornje Grušovje (ID 6610032) je javno dobro v lasti Občine Oplotnica.

2. Odvzame se status javnega dobra nepremičnini z ID znakom 764-1214/20, parc.št. 1214/20 k.o. 764- Zgornje Grušovje (ID 6610032)
3. Pri nepremičnini z ID znakom 764-1214/20, parc.št. 1214/20 k.o. 764- Zgornje Grušovje (ID 6610032) se vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, matična številka:1357506000, do celote (1/1).

4. Izbris zaznambe o javnem dobru in vpis lastninske pravice na nepremičnini iz 1. točke tega izreka se bo opravil po pravnomočnosti te odločbe.

5. Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.


Obrazložitev

Občinska uprava Občine Oplotnica kot upravni organ je v postopku ugotovil, da je pri nepremičnini s ID znakom 764-1214/20, parc.št. 1214/20 k.o. 764- Zgornje Grušovje (ID 6610032) vknjiženo javno dobro, vendar ni razvidno ali gre za grajeno javno dobro državnega ali lokalnega pomena.

Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002, 18/2007 Skl. US: U-I7004-18) v 19. členu določa, da je javno dobro stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba). Katera stvar je javno dobro in kakšni so pogoji za njihovo uporabo pa določa zakon.
Zakon o graditvi objektov v členih od 21. do 23. člena določa pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra, posledice pridobitve statusa grajenega javnega dobra in pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Določba 213. člena ZGO-1 določa, da objekt ali del objekta, ki je po določbah tega zakona lahko grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo. Takšnemu objektu se lahko odvzame status grajenega javnega dobra na podlagi sklepa občinskega organa. Status grajenega javnega dobra lahko tudi preneha, če je objekt uničen in ga ni mogoče obnoviti in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba ali pa se zgradi drugi objekt, ki pridobi status javnega dobra z enakim namenom splošne rabe, ki ga ima dosedanji objekt ali njegov del in se ga zato opusti.

Nepremičnina s parc.št. 1214/20 k.o. 764- Zgornje Grušovje v naravi ne predstavlja javne ceste, ampak zatravljeno površino. Zaradi navedenega ni ovir za nadaljevanje postopka ukinitve javnega dobra pri prej navedeni nepremičnini, saj le ta ne služi več namenu splošne rabe.

Občinski svet Občine Oplotnica je na svoji 13. redni seji dne 30.6.2017, na zahtevo župana Občine Oplotnica sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini s parc.št. 1214/20 k.o. 764-Zgornje Grušovje.

V postopku je bilo ugotovljeno, da so bili izpolnjeni vsi pogoji, ki jih 23. člen Zakona o graditvi objektov določa za ukinitev statusa javnega dobra. Glede na sprejeto odločitev Občinskega sveta je odločba občinske uprave Občine Oplotnica utemeljena.

Vročitev te odločbe se v skladu z 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. ZUP-UPB2 24/2006, 105/2006-ZUS, 126/2007, 65/2008, 8/2010) izvede z javnim naznanilom na oglasni deski organa, na spletni strani organa, ki je to odločbo izdal. Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od takšne izvedbe javnega naznanila.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Oplotnica v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se lahko vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal. Za pritožbe se plača taksa po tar.št. 2 ZUT v višini 18,12€.


Postopek vodila in odločila:
Bojana Vučina


Vročiti:
- z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Oplotnica, goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, spletna stran občine Oplotnica
- zbirka dokumentarnega gradiva.


Po pravnomočnosti:
- zemljiška knjiga, Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA V LETU 2017

Datum objave: 20. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 8. 2017 12:00
Številka: 122-0007/2017-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA V LETU 2017

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:


1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna občine Oplotnica v letu 2017 '

2. Obrazci - Prijavni obrazec - javni razpis

3. Vzorec pogodbe

4. Obrazec 3H


Številka: 122-0007/2017-1
Datum: 19. 7. 2017

Javna naznanila

ODLOČBA - v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1216/0 k.o. 764 - Zgornje Grušovje

Datum objave: 20. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 4. 8. 2017 0:00
Številka: 478-2/2017-50

OBČINA OPLOTNICA
OBČINSKI SVET
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina@oplotnica.si
Številka: 478-2/2017-50
Datum: 20.7.2017

Občina Oplotnica, Občinska uprava Občine Oplotnica izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15), na podlagi 23. člena v povezavi s 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05 ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US:U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US:U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 862/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, 110/13, 110/13-ZDavNepr in 19/15, v nadaljevanju ZGO-1) ob uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US:U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010 in 82/2013 v nadaljevanju ZUP) ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Oplotnica, sprejetega na 13. redni seji dne 30.6.2017, v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1216/0 k.o. 764 - Zgornje Grušovje, naslednjo

ODLOČBO

1. Nepremičnina z ID znakom 764-1216/0, parc.št. 1216/0 k.o. 764- Zgornje Grušovje (ID 5104382) je javno dobro v lasti Občine Oplotnica.

2. Odvzame se status javnega dobra nepremičnini z ID znakom 764-1216/0, parc.št. 1216/0 k.o. 764- Zgornje Grušovje (ID 5104382)
3. Pri nepremičnini z ID znakom 764-1216/0, parc.št. 1216/0 k.o. 764- Zgornje Grušovje (ID 5104382) se vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, matična številka:1357506000, do celote (1/1).

4. Izbris zaznambe o javnem dobru in vpis lastninske pravice na nepremičnini iz 1. točke tega izreka se bo opravil po pravnomočnosti te odločbe.

5. Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.


Obrazložitev

Občinska uprava Občine Oplotnica kot upravni organ je v postopku ugotovil, da je pri nepremičnini s ID znakom 764-1216/0, parc.št. 1216/0 k.o. 764- Zgornje Grušovje (ID 5104382) vknjiženo javno dobro, vendar ni razvidno ali gre za grajeno javno dobro državnega ali lokalnega pomena.

Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002, 18/2007 Skl. US: U-I7004-18) v 19. členu določa, da je javno dobro stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba). Katera stvar je javno dobro in kakšni so pogoji za njihovo uporabo pa določa zakon.
Zakon o graditvi objektov v členih od 21. do 23. člena določa pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra, posledice pridobitve statusa grajenega javnega dobra in pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Določba 213. člena ZGO-1 določa, da objekt ali del objekta, ki je po določbah tega zakona lahko grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo. Takšnemu objektu se lahko odvzame status grajenega javnega dobra na podlagi sklepa občinskega organa. Status grajenega javnega dobra lahko tudi preneha, če je objekt uničen in ga ni mogoče obnoviti in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba ali pa se zgradi drugi objekt, ki pridobi status javnega dobra z enakim namenom splošne rabe, ki ga ima dosedanji objekt ali njegov del in se ga zato opusti.

Nepremičnina s parc.št. 1216/0 k.o. 764- Zgornje Grušovje v naravi ne predstavlja javne ceste, ampak zatravljeno površino. Zaradi navedenega ni ovir za nadaljevanje postopka ukinitve javnega dobra pri prej navedeni nepremičnini, saj le ta ne služi več namenu splošne rabe.

Občinski svet Občine Oplotnica je na svoji 13. redni seji dne 30.6.2017, na zahtevo župana Občine Oplotnica sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini s parc.št. 1216/0 k.o. 764-Zgornje Grušovje.

V postopku je bilo ugotovljeno, da so bili izpolnjeni vsi pogoji, ki jih 23. člen Zakona o graditvi objektov določa za ukinitev statusa javnega dobra. Glede na sprejeto odločitev Občinskega sveta je odločba občinske uprave Občine Oplotnica utemeljena.

Vročitev te odločbe se v skladu z 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. ZUP-UPB2 24/2006, 105/2006-ZUS, 126/2007, 65/2008, 8/2010) izvede z javnim naznanilom na oglasni deski organa, na spletni strani organa, ki je to odločbo izdal. Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od takšne izvedbe javnega naznanila.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Oplotnica v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se lahko vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal. Za pritožbe se plača taksa po tar.št. 2 ZUT v višini 18,12€.


Postopek vodila in odločila:
Bojana Vučina


Vročiti:
- z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Oplotnica, goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, spletna stran občine Oplotnica
- zbirka dokumentarnega gradiva.Po pravnomočnosti:
- zemljiška knjiga, Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Datum objave: 14. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 8. 2017 12:00
Številka: 322-0008/2017-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:


1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Oplotnica za leto 2017'

2. Obrazci - Prijavni obrazec - javni razpis

3. Vzorec pogodbe

4. Obrazec 3T - poročilo
Številka: 322-0008/2017-1

Datum: 10.7. 2017

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2017

Datum objave: 14. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 8. 2017 12:00
Številka: 330-5/2017-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2017


1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v občini Oplotnica za leto 2017

2. Obrazci 2 KMD- Prijavni obrazec

3. Vzorec pogodbe

4. Obrazec 3 KMD - poročilo


Številka: 330-5/2017-1
Datum: 10. 7. 2017

Javni razpisi

Javni razpis - Rekonstrukicja nogometnega igrišča - 1. faza

Datum objave: 13. 7. 2017 8:00
Razpis se zaključi: 25. 7. 2017 10:30
Številka: 430-5/2017-2

SPREMEMBA 19. 7. 2017

ODDAJA PONUDB 25. 7. 2017 DO 10.30
JAVNO ODPIRANJE 25. 7. 2017 OB 11.00
POGAJANJA 25. 7. 2017 OB 11.30

OSTALE SPREMEMBE------PRILOGA: Sprememba dokumentacije


Naročnik, Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) ter vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Predmet naročila: Rekonstrukcija nogometnega igrišča - 1. faza
Delo obsega: Preddela in rušitvena dela, zemeljska dela - spodnji ustroj, zgornji ustroj, odvodnjavanje in drenaža
Oznaka naročila: 430-5/2017-2
Okvirni plan izvedbe:
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe
Zaključek del: v letu 2017 v roku 1 meseca od podpisa pogodbe, preostalo po sprejemu proračuna za leto 2018 najkasneje do 5. 6. 2018
V letu 2017 je naročnik za izvedbo investicije zagotovil 30.000,00 EUR, razliko potrebnih sredstev pa v letu 2018. Dela morajo biti zaključena do 5. 6. 2018.
Oddaja ponudb : rok:21. 7. 2017 do 9:30 na sedežu naročnika
Javno odpiranje ponudb: 21. 7. 2017 ob 10:00 na sedežu naročnika
Pogajanja: 21. 7. 2017 ob 10.30 na sedežu naročnika
Kontaktna oseba naročila: Irena Cehtl
e-pošta: irenac@oplotnica.si

Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Datum objave: 4. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 4. 8. 2017 12:00
Številka: 6100-0002/2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:


1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Oplotnica za leto 2017 '

2. Obrazci - Prijavni obrazec - javni razpis

3. Vzorec pogodbe

4. Obrazec 3 KD - poročilo


Številka: 6100-0002/2017
Datum: 21. 6. 2017

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRGRAMOV V OBČINI OPLOTNICA V LETU 2017

Datum objave: 4. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 7. 8. 2017 15:00
Številka: 671-4/2017-1

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRGRAMOV V OBČINI OPLOTNICA V LETU 20171. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Oplotnica '

2. Obrazci - 'Prijavni obrazec - javni razpis ŠPORT'

3. Obrazci - 'Letno poročilo - izvajanje LPŠ 2017'

4. Vzorec pogodbe

5. Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije za javni razpis
Številka: 671-4/2017-1
Datum: 30. 6. 2017

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2017

Datum objave: 23. 5. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2017 23:59
Številka: 320-1/2017-5

Razpisno dokumentacijo obsega:

- Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2017

- Vloga za pridobitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev iz proračuna Občine Oplotnica - obrazec D1

- Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev

- Zahtevek za izplačilo sredstev in poročilo o izvedbi prireditve ali dejavnosti- obrazec D2

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA IN DONATORSTVA V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017, OBJAVLJEN 23. 5. 2017


Razpisna dokumentacija se popravi na obrazcu vloge D1 na strani 4 in 5 v točki 12/ 2, 3.

Potekli razpisi

Poročila o namenski porabi javnij sredstev,  dodeljenih po javnih razpisih za sofinanciranje programov društev