Razpisi

Javni natečaji

Obvestilo o neuspešno zaključenem natečajnem postopku

Datum objave: 20. 4. 2017 14:00
Razpis se zaključi: 25. 4. 2017 15:00
Številka: 1100-0001/2017-75

Obveščamo vas, da se je javni natečaj za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta direktor občinske uprave v občini Oplotnica, številka javnega natečaja1 100-0001/2017-2., ki je bil dne 15. 3. 2017 objavljen na spletni strani Občine Oplotnica in na Zavodu za zaposlovanje RS, neuspešno zaključil.

Kandidat ima v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o javnih uslužbencih in prvim odstavkom 26. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih pod nadzorom uradne osebe organa, ki je izdal sklep, pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat lahko vpogleda v gradiva izbirnega postopka na naslovu Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica pri javnem uslužbencu Davorju Leskovarju v času uradnih ur Občine Oplotnica do vključno dne 25. 4. 2017.


Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Davor Leskovar, telefon 02 845 09 02.

Javne objave in razpisi

Prosto strokovno-tehnično delovno mesto - POMOŽNI DELAVEC II

Datum objave: 20. 4. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 4. 2017 0:00
Številka: 1100-0002/2017-1

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto

POMOŽNI DELAVEC II (šifra delovnega mesta: J032014)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe.

Opis del in nalog delovnega mesta:
- opravljanje pomožno tehničnih in drugih enostavnih opravil,
- vzdrževanje prostorov v lasti občine,
- enostavna vzdrževalna dela,
- vzdrževanje in urejanje okolja ter javnih površin (pometanje, košnja, praznjenje košev,
obrezovanje, urejanje pokopališč, čiščenje jaškov in muld, čiščenje snega, ročno posipavanje…),
- obveščanje o napakah v prostorih,
- izvajanje drugih del in nalog po pooblastilu župana ali tajnika občinske uprave

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu oz. pri delu na prostem ter vozniški izpit B-kategorije.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena Pogodba o zaposlitvi za določen čas 2 let s polnim delovnim časom.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: 'za javno objavo - Pomožni delavec II' na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica in sicer v roku 3 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in spletni strani Občine Oplotnica. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na uradni elektronski naslov: natecaj2017@oplotnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 02 845 09 02, pri javnem uslužbencu Davorju Leskovarju.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Javna naznanila

O B V E S T I L O - o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 'za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Hohler

Datum objave: 27. 3. 2017 15:00
Razpis se zaključi: 3. 5. 2017 23:59
Številka: 350-65/2016-30

Obveščamo vas, da bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 'za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Hohler, in sicer v času od 3. aprila 2017 do 3. maja 2017.

Prostorski akt se nanaša na parcelno številko 192/2, 193, 194, del 376/3, 94/1, 93/1 vse k.o. Božje.

Dokument bo razgrnjen v prostorih sejne sobe občine Oplotnica. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka je možen v času uradnih ur.

Javna obravnava dokumenta bo v sredo, 12. 4. 2017, ob 13. uri, v prostorih sejne sobe občine Oplotnica.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo predloge in pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, na naslov elektronske pošte: obcina@oplotnica.si, ter pisno na naslov Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, Oplotnica. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Obravnavani bodo le tisti predlogi in pripombe, ki bodo opremljeni s polnim naslovom, podpisom in imele jasno navedene pripombe in predloge.

Priloga:
- sklep o javni razgrnitvi

Javni razpisi

Program razvoja podeželja

Datum objave: 1. 3. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 30. 6. 2017 0:00
Številka: 3310-64/2015/7

Okvirni termisnki načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 v prvi polovici leta 2017

 

Potekli razpisi